Anerkendt professor:

Farligt oprør fra den nye arbejderklasse er på vej

Af | @MariaJeppesen

Den nye arbejderklasse, prekariatet, vil ikke længere finde sig i at leve og arbejde i usikkerhed under det frie markeds præmisser. Den voksende gruppe af løsarbejdere kræver bedre vilkår og tryghed, vurderer den anerkendte professor Guy Standing. Han har en opsang til fagbevægelsen i Danmark.

»Især de unge i prekariatet er vrede på grund af usikkerheden. Selvfølgelig er de det. Hvis du er i prekariatet og ikke er vred, så er du skør,« siger Guy Standing.

»Især de unge i prekariatet er vrede på grund af usikkerheden. Selvfølgelig er de det. Hvis du er i prekariatet og ikke er vred, så er du skør,« siger Guy Standing. Foto: Maria Jeppesen.

 

Et farligt oprør ulmer i den nye arbejderklasse ‘prekariatet’. Den hastigt voksende gruppe af løsarbejdere, ansat i usikre, tidsbegrænsede stillinger og med få eller ingen rettigheder. 

Prekariatet er såkaldte daglejere, timelønnede, vikarer, projektansatte og freelancere, der kæmper for at overleve på vor tids fleksible arbejdsmarked. De er ind-og-ud af kortere ansættelser, har ofte ikke ret til pension, ferie, løn under sygdom, indflydelse på jobbet eller andre rettigheder, som normalt følger med en fastansættelse. 

Men snart kommer oprøret. For især de unge og højtuddannede i prekariatet er vrede. De vil ikke længere finde sig i at være en vare på hylden i kapitalismens supermarked. 

Derfor vil de inden længe vende ryggen til de gamle politiske partier og fagbevægelse for i stedet at søge fællesskaber i systemkritiske og alternative bevægelser. 

Det spår den anerkendte og berømte økonomiprofessor Guy Standing. Han er manden bag begrebet prekariatet, som efter hans mening er vor tids største sociale trussel på arbejdsmarkedet. Et arbejdsmarked, hvor de prekære arbejdere tager, hvad de kan få. 

»Vi befinder os i en spændende tid. Folk i prekariatet mærker en voksende trang til at sige fra. Og hvis de finder ud af at stå sammen, kan de virkelig skabe forandring.«

Det siger Guy Standing til Ugebrevet A4 i forbindelse med konferencen ‘Når arbejdet bliver usikkert’, der blev afholdt forleden på Arbejdermusset af Selskabet for Arbejderhistorie. 

Her talte Guy Standing blandt andet om behovet for en helt ny socialpolitik og om fagbevægelsens manglende evne til at favne den voksende gruppe af løsarbejdere i prekariatet. 

»Prekariatet adskiller sig fra det gamle proletariat. Derfor er der brug for en anderledes politik. En af de fejltagelser, fagbevægelsen har begået de sidste 20 år, er, at fagbevægelsen er forblevet forkæmper for det gamle proletariat og den gamle opfattelse af arbejderklassen, støttet af den gamle socialdemokratiske model,« fortæller Guy Standing over en kop kaffe med fløde i Arbejdermuseets cafeteria. 

Han mener, der er brug for en større forståelse og anerkendelse af prekariatet, som er en meget sammensat gruppe. 

Prekariatet består ifølge Guy Standing af alt fra den unge café-medarbejder og den enlige mor på deltid til akademikeren, der arbejder freelance eller er projektansat. 

De er vrede på grund af usikkerheden. Selvfølgelig er de det. Hvis du er i prekariatet og ikke er vred, så er du skør. Guy Standing

Fælles for dem er, at de intet sikkerhedsnet har i arbejdet og mangler faglig identitet. Deres tilknytning til arbejdsmarkedet er præget af ekstrem usikkerhed, og de er konstant på kanten af en social nedsmeltning.

Guy Standing går så vidt som til at betegne prekariatet som andenrangsborgere, da de har begrænsede rettigheder i deres løse ansættelser. Gruppen inkluderer mange millioner mennesker på verdensplan, og i Danmark falder en hel del også ind under definitionen.

»For første gang i historien ser vi, at folk mister borgerrettigheder. De mister økonomiske rettigheder, fordi de ikke er en del af en en arbejdsplads. Og de mister politiske rettigheder, for ingen partier repræsenterer dem og deres usikkerhed,« lød det fra økonomiprofessor Guy Standing til en konference på Arbejdermuseet i København.

Prekariatet forventes at møde op og udføre lønarbejdet, når og hvor og hvornår det påkræves af skiftende arbejdsgivere. De er konstant på tæerne og arbejder for at overleve.

Ifølge Guy Standing er det den fremherskende globale neoliberale økonomi med privatiseringer, frie markeder og krav om fleksibilitet, der er skyld i ekstrem usikkerhed hos arbejdstagerne i prekariatet. 

Dertil kommer, at globaliseringen har medført et pres på de vestlige lønninger fra især asiatiske lande, hvor folk er villige til at arbejde til lavere løn og under ringere vilkår. 

Den nye verdensorden, der siden 1980'erne har medført frie markeder og konkurrencestater, har stillet arbejdstagerne svagere og arbejdsgiverne stærkere. 

Arbejde og vækst bliver det altoverskyggende mål for regeringer, der i højere grad kontrollerer og 'vareliggør' deres borgere. 

»Man gør uddannelse til en forberedelse til at indgå i arbejdsmarkedet. Du formes til at gå ud og tage et job, tjene penge. De sender dig afsted med et bevis i hånden, så du kan komme ud og bidrage til væksten og din arbejdsgivers profit,« siger Guy Standing.

Fortsætter udviklingen, mister vi sammenhængskraften i samfundet, mener professoren. 

Fagbevægelsen må vågne op nu. De bliver nødt til at indse, hvad prekariatet er. Det er en stor fejltagelse, hvis LO eller nogle af de andre organisationer tror man kan fortsætte med den gamle model. Guy Standing

»Hvis vi ikke ændrer noget, så vil også Danmark om fem år stå med en voksende ulighed, faldende levestandarder, mere usikkerhed og et pres udefra om en tilbagetrækning af velfærdssamfundet. Danmark kan ikke forblive en isoleret ø i verden. Der må reageres på presset udefra,« lyder der fra Guy Standing. 

Men helt sort ser det dog ikke ud: 

»Jeg er optimistisk. Ikke for i morgen, men for nær fremtid. For jeg ser de nye bevægelser, og jeg ser, hvordan prekariatet er begyndt at mobilisere sig verden over.«

Guy Standing oplever, at især de unge og de veluddannede i prekariatet er systemkritiske og kræver forandring. De er kreative, frihedssøgende og disruptive. Og så er de meget vrede. 

»De er vrede på grund af usikkerheden. Selvfølgelig er de det. Hvis du er i prekariatet og ikke er vred, så er du skør.«

Han ser oprøret i de nye bevægelser og progressive partier, der er vundet frem de senere år, og nævner Podemos i Spanien, Femstjernebevægelsen i Italien og Alternativet i Danmark, som han er tilhænger af. 

»Der er behov for, vi bevæger os væk fra den gamle velfærdsstat. Jeg er stærk tilhænger af borgerløn. Men det er ikke nok at indføre borgerløn. Vi må reformere social- og velfærdspolitikken. I en retning, der går væk fra kontrol og overvågning af borgere. Og væk fra det fleksible arbejdsmarked, der begrænser friheden og skaber usikkerhed hos arbejdstagerne.«

 

Fortsætter man i troen om, at alt er fint med den model, der er baseret på det forrige århundrede, så vil uligheden og usikkerheden stige mærkbart. Guy Standing

Guy Standing mener, det indtil videre har glippet for fagbevægelsen at tage hånd om prekariatet. Også herhjemme. 

»Fagbevægelsen må vågne op nu. De bliver nødt til at indse, hvad prekariatet er. Det er en stor fejltagelse, hvis LO eller nogle af de andre organisationer tror, man kan fortsætte med den gamle model.«

Læs også: Fire ud af fem nye job i EU er usikre job

Ifølge Guy Standing har dansk fagbevægelse en tendens til at klynge sig til en selvtilfredshed med den danske model, som ifølge ham har brug for en redefinering. Især hvis man vil forhindre, at folk i prekariatet for alvor vender fagbevægelsen ryggen. 

»Folk i prekariatet tilslutter sig de organisationer, der kan give dem en fremtid og taler til deres drømme. Men det evner fagbevægelsen ikke i dag,« siger Guy Standing.

Han mener, dansk fagbevægelse skal spænde musklerne over for staten og kæmpe for en mere fair indkomstfordeling og socialpolitik. 

Guy Standing forudser to mulige fremtidsscenarier:

»Enten vil de gamle fagforbund formå at forny sig selv, så de appellerer til prekariatet. Eller også vil nye fagforbund, som tager hånd om prekariatets behov, skyde op.«