Se truslerne mod ministrenes nattesøvn

Af | @GitteRedder
Anna Glent Overgaard

| @MichaelBraemer

Når regeringsgrundlaget er faldet på plads og ministrene er udnævnt, bliver der ikke bare lange arbejdsdage, men også urolige nætter. Ugebrevet A4 har gennemgået samtlige ministerområder, og kan nu vise det nye ministerhold, hvad de går ind til. Forude venter nemlig store udfordringer for de fleste ministre. Og på en lang række områder er der ligefrem krudt til en intern regeringskrise.

Foto: Foto: Torben Åndahl, Scanpix

 1. Beskæftigelsesministeriet
 2. Finansministeriet
 3. Forsvarsministeriet
 4. Indenrigs- og Sundhedsministeriet
 5. Justitsministeriet
 6. Kirkeministeriet
 7. Klima- og Energiministeriet
 8. Kulturministeriet
 9. Miljøministeriet
 10. Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration
 11. Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri
 12. Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling
 13. Skatteministeriet
 14. Socialministeriet
 15. Statsministeriet
 16. Transportministeriet
 17. Udenrigsministeriet
 18. Undervisningsministeriet
 19. Økonomi- og Erhvervsministeriet

Beskæftigelsesministeriet

Professor Flemming Ibsen, Center for Arbejdsmarkedsforskning, CARMA, på Aalborg Universitet:

Største udfordring?

»En socialdemokratisk ledet regering bliver altid målt på sin evne til at skabe arbejdspladser, og derfor skal der gang i jobskabelsen rimelig hurtigt. Men at skabe vækst og arbejdspladser kan ikke ses uafhængigt af de nye store reformer, som en ny regering lægger op til på arbejdsmarkedsområdet. Det gode spørgsmål er, om en ny arbejdsminister vil lave om på de kommunale jobcentre og gå tilbage til 1990’ernes statslige arbejdsmarkedssystem, hvor du laver en statslig søjle med arbejdsformidling til dagpengemodtagere og lader kommunerne rode med kontanthjælpen. Der har været massiv kritik af de kommunale jobcentre, og det bliver spændende om man kaster det hele op i luften og ændrer det organisatorisk.«

»Hele aktiveringspolitikken trænger også til en revision, fordi man smider en masse penge efter noget, der ikke rigtig batter. Endelig skal dagpengemodtagere have bedre muligheder for at uddanne sig, så de bliver klar til fremtidens job. Aktivering og uddannelse er det store slagnummer, for det er noget med at gøre de ledige parate og kvalificerede til at rykke ud i nogle nye jobs, der kræver et højere kvalifikationsniveau.« 

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Dagpengeperioden er halveret fra fire til to år, og det er med radikal accept. Det bliver en stor hurdle for en regering at få skabt et konjunkturafhængigt dagpengesystem, som Radikale, SF og Socialdemokraterne kan enes om. De er nødt til at finde en løsning, så ingen falder ud af dagpengesystemet næste år. De tre partier kan også diskutere en differentieret model, så nogle dagpengemodtagere får længere dagpengeperiode end andre. Man er også nødt til at se på dagpengesatsens størrelse.«

»Jeg tror ikke, at man hæver dagpengesatsen – selvom der i den grad er behov for at ændre dækningen, der er blevet dårligere og dårligere gennem mange år. Men måske vil man lave et helt nyt dagpengesystem, hvor man indtænker en ydelsesreform i en ny arbejdsmarkedspolitisk ramme. Igen hænger dagpengesystemet sammen med jobcentre, aktivering og uddannelse. Og der er mange modsatrettede interesser i arbejdsmarkedspolitikken. For eksempel vil socialdemokratiske borgmestre beholde jobcentrene, mens fagbevægelsen måske trækker i en anden retning. Jeg er spændt på, hvilke muligheder man vil give a-kasserne, det er vigtigt for fagbevægelsen i forhold til at rekruttere og fastholde medlemmer.«

Finansministeriet

Professor Nina Smith, Institut for økonomi, Århus Universitet:

Største udfordring?

»Den helt store udfordring bliver at håndtere den tilbagetrækningsreform, der vil begrænse adgangen til efterløn og dermed give et økonomisk råderum. Netop et økonomisk råderum er vigtigt for at kunne gennemføre de både meget langsigtede, offensive og fornuftige vækstforslag, som ligger i den røde 2020-plan. Mange af forslagene er gode, men de kræver også ret meget finansiering. Den meget bevidste satsning på uddannelse og forskning, på infrastruktur samt energi og miljø vil stille Danmark langt stærkere på langt sigt, og hele den del af deres plan, synes jeg, er særdeles fornuftig.«

»Men det kræver økonomisk råderum at kunne investere, og vi har både brug for en tilbagetrækningsreform og længere arbejdstid i løbet af kort tid, hvis regeringen skal kunne finansiere alle deres væksttiltag. Derfor er det vigtigt, at en ny finansminister kommer i en god dialog med fagbevægelsen for at finde en fælles forståelse af højere arbejdstid. At gennemføre væksttiltagene i den røde 2020-plan koster mange penge, og da det skal gå via fagbevægelse og trepartsforhandlinger, er det noget, der i sidste ende via overenskomsterne skal ud til afstemning hos medlemmerne.« 

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Uenighed omkring tilbagetrækningsreformen, der skal skaffe det nødvendige råderum midt i en økonomisk krise.«

Forsvarsministeriet

Militæranalytiker på Center for Militære Studier på Københavns Universitet, Esben Salling Larsen:

Største udfordring?

»At få styr på økonomien. Det er et ministerium, hvor økonomien har været meget kritisabel de sidste ti år. Rigsrevisionen har leveret en kritik, som er noget af det skrappeste, der er kommet på et ministerielt område. Blandt andet peges der på manglende nøgletal at styre efter. Og samtidig med, at man skal have styr på de penge, man har, skal ministeren også indstille sig på at skære ned, eftersom begge politiske blokke gik til valg på besparelser på området.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»De nye regeringspartier har fremlagt et forsvarspolitisk oplæg, så der er et grundlag at arbejde efter. Men virkeligheden kan udfordre planen. Hvis det danske militære engagement i Afghanistan ikke bliver afviklet, som man forventer fra den hidtidige oppositions side – for eksempel fordi den internationale alliance kommer med en forespørgsel, som man fra dansk side ikke kan sidde overhørig – så kan jeg godt se en konflikt, hvor SF vil skille sig ud med modstand mod fortsat dansk deltagelse.«

Indenrigs- og Sundhedsministeriet

Professor på Danmarks Medie- og Journalisthøjskole, Roger Buch (om den indenrigspolitiske del af ministeriets ressort):

Største udfordringer?

»Der er to problemer. Det ene bliver at få kommunernes økonomi aftalt fra år til år. Kommunerne er pressede i de her år – og det angår også regionerne og dermed sundhedsområdet. Der er nogle kommuner, som er ret pressede. Det bliver en årlig udfordring, at få det til at falde på plads. Den anden ting er, at udgifterne til det udsatte specialområde stiger voldsomt, og der skal findes på nogle løsninger til blandt andet udsatte børn og unge. Der er meget, som tyder på, man bliver nødt til at presse udgifterne ned, og det kan blive en udfordring.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Der er det hele et minefelt, fordi venstrefløjen jo har stået og skældt ud på den forrige regering, fordi den skar ned på specialområdet. Men skal der gives gaver her, skal der skæres andre steder, for ellers kan kommunerne ikke få økonomien til at hænge sammen. Det kan de jo blive rygende uenige om. Men jeg kan ikke se, hvad udvejen er. I virkeligheden kan man sige, at sorteper er sendt videre, og det er det spændende efter det her valg.«

»Jeg tror det kommer til at udfordre venstrefløjens opfattelse af sig selv. Fordi de kan blive nødt til at skære ned på udsatte grupper og handicappede, for at få økonomien til at hænge sammen. Det bliver ikke sjovt det næste stykke tid.«

Direktør for Dansk Sundhedsinstitut, Jes Søgaard (om sundhedsdelen af ministeriets ressort):

Største udfordring?

»Hvis de nye regeringspartier mener dét, de har været ude og sige med, at de ikke vil afvikle, men udvikle regionerne, så ligger der en vigtig opgave i at få foretaget en ændret fordeling af sundhedsopgaver mellem kommuner og regioner. Det handler om at få flyttet sundhedsopgaver tilbage til regionerne, så opgaverne bliver samlet under én hat, og regionerne får en bredere opgaveportefølje end sygehuse. Dels giver det bedre udnyttelse af ressourcerne, dels er der for stor kommunal variation i behandlingen af den tredjedel af befolkningen, der har én eller flere kroniske sygdomme.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Det er ikke her, der er de største knaster. Man kan frygte, at der går for meget skolelærerforebyggelse i det, for det er virkelig et område, hvor man kan fyre en masse milliarder af, uden at få noget igen. Men det vil næppe give interne konflikter i regeringen, for der er partierne desværre alt for enige. Udfordringen ligger i at finde en strategisk rigtig måde at lave forebyggelse på, så der skal tænkes først.«

Justitsministeriet

Advokat og medlem af Advokatrådet, Sysette Vinding Kruse:

Største udfordring?

»At se på terrorlovgivningen. Den er meget vagt udformet, og der mangler en klart beskrevet rettesnor for, hvad folk må og ikke må. Samtidig er der i takt med terrorlovgivningen sket en udvikling de sidste 10 år, hvor forsvarerne er blevet frataget deres ret til at se papirer, som de havde adgang til tidligere. Alle er selvfølgelig interesseret i, at terror bekæmpes, men ud fra et hensyn til retssikkerheden, er der behov for et eftersyn af terrorbestemmelserne og forsvarernes retsstilling.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Nogle stramninger har Socialdemokraterne og også SF stemt for i modsætning til De Radikale. Men det er sket i forskellige kontekster. Overordnet tror jeg, at de tre partier er meget enige på de retspolitiske områder.«

Kirkeministeriet

Lisbeth Christoffersen, religionsprofessor, Institut for Samfund og Globalisering på Roskilde Universitet:

Største udfordring?

»Den største udfordring handler om folkekirkens grundlæggende forhold og kirkens forhold til staten. S, SF og R har i deres valgoplæg allerede lagt op til, at folkekirken skal igennem et større eftersyn.«

»Grundloven forudsætter jo, at staten skal støtte folkekirken, men samtidig forudsættes også en eller anden form for armslængdeprincip, så man kan se forskel på ministerium og folkekirke. Det kan man jo ikke i dag.«

»Så der ligger en opgave i at få undersøgt, hvad problemerne er - både retligt, økonomisk og samfundsmæssigt. Og så tage stilling.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Traditionelt har Enhedslisten ment, at lovgivningsmagten slet ikke skulle have noget med religion eller folkekirke at gøre, men jeg ser ikke, at der skulle opstå den store uenighed blandt partierne. Det kan selvfølgelig være, at der efter en undersøgelse kan vise sig nogle sprækker.«

Klima- og Energiministeriet

Professor i energiplanlægning på Aalborg Universitet Frede Hvelplund:

Største udfordring?

»Den største udfordring bliver at sætte handling bag ordene. Der har været så meget snak om gode intentioner under VK-regeringen, men der er sket meget lidt på energiområdet.  Derfor bliver udfordringen, at lave en ordentlig energiplanlægning og en konkret handlingsplan med nogle stoppunkter, hvor man kan se, om der rent faktisk sker noget. Det er lige så vigtigt, at man kontrollerer, om de forskellige tiltag rent faktisk virker, når der er gået et halvt år. Og hvis de ikke virker, så skal de ændres.«

S tørste potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Jeg ser meget større muligheder nu end tidligere med den nye sammensætning af folketinget. Klima- og energipolitikken er et af de områder, hvor enigheden blandt partierne strækker sig rigtig langt. Det vil betyde en stor forandring på området, fordi Socialdemokraterne, SF, Radikale og Enhedslisten vil kunne samle sig om en fælles politik - og så kan det i øvrigt være, at de også kan få Venstre og Konservative med.«

Kulturministeriet

Professor Jørn Langsted, leder af Kulturpolitisk Forskningscenter på Aarhus Universitet:

Den største udfordring?

»Lige nu ligger der et færdigt udvalgsarbejde, som en ny kulturminister skal forholde sig til. Det er et forslag om, at Statens Kunstfond og Statens Kunstråd bliver slået sammen til et kunstinstitut, som bliver mere uafhængigt både i forhold til det politiske system og kunstnernes interessegrupper. Det bliver den første prøvesten. Efterhånden er kunststøtteordningerne i Danmark blevet sådan et virvar af forskellige små enkeltordninger, hvor det er ugennemskueligt, hvem der administrerer det ene og det andet. Kunstnere sender i mange tilfælde både ansøgninger til kunstrådet og kunstfonden om præcis det samme, selvom det kun er det ene sted, der kan støtte det formål, de søger penge til.«

»Det virvar har ikke udviklet sig under én regering, men over længere tid, men nu er det altså på tide at skabe et mere sammenhængende og gennemskueligt system, og ikke bare gøre som man plejer.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Det er i virkeligheden typisk for de kulturpolitiske beslutninger, at de strækker sig over hele det politiske spektrum. Det er der tradition for, og derfor vil de fire partier på den ene side af midten også sagtens kunne enes om en fælles kulturpolitik. Ser man på de kulturpolitiske tiltag, der er vedtaget de senere år, så har der været bred enighed.«

Miljøministeriet

Miljøforsker og viceinstitutleder på Institut for Bioscience på Aarhus Universitet, Nikolai Friberg:

Største udfordring:

»Der er to kæmpe udfordringer, som begge er utrolig vigtige. Den ene er truslen mod den danske biodiversitet og at få vendt udviklingen med en dramatisk nedgang i flere miljøer. Der er sket meget lidt på det område, og en ny miljøminister er nødt til at gøre noget.«

»Det andet er at genoprette Danmarks omdømme på vandområdet i EU. Vi har hele sagen om vandplanerne, hvor der kom over 4.000 høringssvar, og det hele er stærkt forsinket. Nu er der kommet en åbningsskrivelse fra EU, og vi er i de forgangne år faldet meget langt tilbage i forhold til, hvordan vi tidligere lå i forhold til indrapportering og overholdelse af vanddirektivet. Vi er meget fodslæbende i Danmark, og det er en kæmpe udfordring, fordi vi dels er bagud med arbejdet, og så er der en reel udfordring i forhold til vandmiljøet. Hele vores miljøomdømme er på spil i EU. Det er stærkt kritisk, at vi er gået fra at have en førerposition til at være blandt nogle af de dårligste lande til at indføre de her vandplaner, og det skader vores vandmiljø.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Der er en høj grad af grøn konsensus mellem SF, Socialdemokraterne og Radikale. Alle tre partier har signaleret, at de vil have fokus på miljøet. Der vil være ret lille konflikt, men der kunne være det i forbindelse med biodiversitet og opfyldelse af vandplanerne. Der ligger svaret jo i at lave de nødvendige strukturelle ændringer af dansk landbrug, der kan lette presset på naturen. Radikale kan måske godt have en lidt anden holdning til det, fordi de, udover at være miljøforkæmpere, også vil skele til, om der er økonomiske omkostninger ved tabt eksport. Også selvom eksperter fastslår, at der godt kan laves strukturændringer af landbruget, uden at det fordyrer landbrugsproduktionen. Det skal ikke være en hetz mod landbruget, men det skal være virkningsfuldt, og det kan eventuelt give en konflikt. Men miljøforholdene bliver ikke forbedret i Danmark, hvis politikerne ikke ser på landbrugets struktur.«

Ministeriet for Flygtninge, Indvandrere og Integration

Seniorforsker Anika Liversage, SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd:

Største udfordring?

»At skabe et bedre politisk debatklima på integrations- og udlændingeområdet, så man kan tale om de reelle udfordringer og problemer. For eksempel om, hvornår noget handler om fattigdom og sociale problemer, som i Danmark efterhånden har en ’farve’. Det ville være godt med en tilgang, der handler om, hvordan samfundet kan afhjælpe problemerne i stedet for bare at sige, at det er etnisk og kulturelt fremmede personer, der gør noget forkert, og som derfor enten skal straffes eller sendes ud.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Det er jo en interessant konstellation af partier med store politiske forskelle på området. Radikale har haft deres ret klare udlændingepolitik gennem mange år til forskel fra Socialdemokraterne og SF, som for eksempel på familiesammenføringsområdet har sagt, at vi skal stramme og følge i blå bloks fodspor. Og så har vi Enhedslisten, hvis udlændingepolitik ligner de radikales. Jeg ser en udfordring i at finde fodslag mellem de fire partier i forhold til 24-års reglen.«

Ministeriet for Fødevarer, Landbrug og Fiskeri

Institutleder på Fødevareøkonomisk Institut på Københavns Universitet, Henrik Zobbe:

Største udfordring?

»Den største udfordring bliver at genskabe fødevare- og landbrugssektorens konkurrenceevne. Vi er lidt nede i forhold til de lande, vi sammenligner os med. Men der kan være langt fra Enhedslisten og SF’s forhold til pesticidafgifter, økologi, miljø, natur og dyrevelfærd – og så til at få genskabt sektorens konkurrenceevne fremadrettet. Den bliver svær med den regering, der kommer, som jeg kan se.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Socialdemokraterne og de Radikale er mere markedsorienterede end Enhedslisten og SF er, så man kunne godt forestille sig, at de kunne toppes om, hvordan man regulerer landbruget. Socialdemokraterne og Radikale vil nok bruge afgifter og kvoter, så landbruget kan tilpasse sig hen ad vejen. Mens jeg kan forestille mig, at Enhedslisten og SF hælder til en tvungen overgang til økologi og forbud. Balancen mellem den miljømæssige bæredygtighed og den økonomiske bæredygtighed kan godt være svær.«

Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling

Redaktionsleder på magasinet Forskerforum, Jørgen Øllgaard:

Største udfordring:

»Der er tre store huller: Den nuværende regering har sparet 600 millioner kroner på forskningen, og de penge skal findes, hvis det skal give mening med vidensamfund og den slags. Men der skal også findes yderligere 500 millioner kroner, fordi VK-regeringen havde planlagt at skære ned på taxameterordningen i 2013. Desuden skal der tillid tilbage til sektoren. VK-regeringen har skabt mistillid, de har styret mere end godt er, og der er en stor opgave med at give bestyrelserne på universiteterne reel handlefrihed, fordi man har lavet et topstyret system, der minder om et aktieselskab.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Den største konflikt ligger i virkeligheden i det sidste punkt, fordi Socialdemokraterne har været med i de forlig, der har gjort universiteterne topstyrede og aktieselskabslignende. Og SF og De Radikale har været imod alle de reformer med topstyring. SF og Radikale er meget mere optaget af forskerfrihed og medbestemmelse til de ansatte på vidensarbejdspladser, mens Socialdemokraterne betragter universitetsområdet som teknologipolitik, der i sidste ende kan give nogle arbejdspladser til nogle LO-arbejdere. Det er et spørgsmål om, hvordan man tænker, men der er en enorm konflikt her, fordi der mellem partierne er uenighed om, hvad et universitet egentlig er.«

Skatteministeriet

Tidligere medlem af Skattekommissionen, professor Bo Sandemann Rasmussen, Aarhus Universitet:

Største udfordring?

»Jeg har svært ved at se, hvad det skulle blive. Skattepolitikken har i nogle år været underlagt Finansministeriet, og det vil formentlig også komme til at ske i den kommende regering. Det springende punkt bliver jo at finde ud af, hvordan man får tilrettelagt en fremtidig skattestruktur, så man får kradset nogle penge ind, der skal finansiere de mange løfter, som er i ’Fair Løsning’.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»De kan måske blive enige om sundhedsskatter, men jeg har svært ved at se dem blive enige om millionærskatten. Den kan De Radikale ikke stemme for. Modsat boligbeskatningen, den tror jeg slet ikke bliver et problem, for det kan ikke gennemføres i første valgperiode. Ikke sådan som S-SF har lovet at holde den i ro. Boligbeskatningen tror jeg faktisk, at De Radikale opgiver at få gjort noget ved på kort sigt.« 

Socialministeriet

Jørgen Søndergaard, direktør for SFI – Det Nationale Forskningscenter for Velfærd:

Største udfordring?

»Den store udfordring er, at der over en længere årrække har været en kraftig stigning i ressourceforbruget på det specialiserede område, hvor eksempelvis anbringelser af børn uden for hjemmet koster rigtig mange milliarder kroner. Det handler ikke bare om, at det skal være billigere, men også mere effektivt, end det vi kender i dag. Desuden har vi nogle få børn og unge, som har nogle voldsomt komplekse handicap, hvor vores institutionstilbud koster flere millioner om året, og udgifterne er stigende.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Det har jeg svært ved at se. Som jeg læser de forskellige partiers programmer, ser jeg ikke de store forskelle på partierne. Men udfordringen bliver at få kabalen til at gå op. På den ene side at give nogle bedre tilbud – og på den anden side at skaffe pengene til det. Jeg ser ikke de store ideologiske forskelle på det her felt.«

Statsministeriet

Professor, Institut for Statskundskab, Syddansk Universitet, Asbjørn Sonne Nørgaard:

Største udfordring?

»Statsministeren får det allersværest i forhold til at få hele maskineriet med modsatrettede interesser til at fungere. Helle Thorning skal føre dirigentstokken og få hele orkestret til at spille. I samarbejde og dialog med de to andre partiledere har hun ansvaret, men i sidste ende er det hende, der har ansvaret for at samle sin koalition og for at træffe de rigtige beslutninger.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Den allerstørste udfordring blandt alle ministrene ligger hos statsminister Helle Thorning-Schmidt, der skal lede en koalitionsregering mellem Socialdemokraterne, SF og Radikale. At få et samarbejde til at fungere og være regeringsduelig på trods af de forskelle, der er mellem de tre partier, bliver en stor opgave. Og det slutter ikke der, for så skal der også findes flertal for regeringens politik hos støttepartierne.«

»Det bliver ikke værdipolitikken, der kommer til at få det til at knage mellem de tre partier, for på trods af forskellige holdninger til 24-årsregel og retspolitik, er de enige i hovedlinjerne på udlændingeområdet, retspolitikken og den grønne profil.«

»De store konflikter kommer helt sikkert på økonomien og fordelingspolitikken, og fordi vi ikke aner, hvor længe og hvor omfattende den økonomiske krise bliver, vil der være minefelter for en ny regering i lang tid. Her får statsministeren sin største og sværeste opgave, og når hun så har løst den internt, er hun ikke færdig, men skal først derefter hente opbakning enten til højre eller venstre. I den økonomiske politik og fordelingspolitikken er der temmelig langt mellem en venstrefløjs-SF’er og en højrefløjs-radikal. Skal der eksempelvis være reduktion af skat på arbejde eller ej? Skal vi have en efterlønsreform eller ej?«

»Helle Thorning-Schmidt skal virke som en fast leder og fleksibel forhandler og koalitionsmanager. Der er ekstrem stor variation i, hvordan statsministre klarer den rolle.«

Transportministeriet

Lektor Harry Lahrmann, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet:

Største udfordring?

»Den største udfordring må være at få transportsektorens CO2-udslip tilbage på dagsordenen. I 2009 var alle partier – minus Enhedslisten - enige om at reducere udslippet med 20 procent i 2020, men siden er alle holdt op med at tale om CO2. Bortset fra Enhedslisten. Det er den største udfordring at få det tilbage på dagsordenen. Og skal det lykkes, skal man til at genere nogle af kernevælgerne. Der er brug for mere pisk på det her felt for at nå målet. Betalingsringen, som vi har hørt meget om, er de jo stort set enige om.« 

S tørste potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Det er vel, at De Radikale og Enhedslisten er de skarpeste på CO2-udslip, mens S og SF er mere kortsigtede på det her felt. Enhedslisten og Radikale er sådan nogle partier, der har nogle principper og nogle mål, hvorimod S-SF også lytter til fokusgrupper, eller hvad man nu vil kalde det.«

Udenrigsministeriet

Seniorforsker på Dansk Institut for Internationale Studier (DIIS), Hans Mouritzen:

Største udfordring?

»Der er to hovedudfordringer for en ny udenrigsminister i det første år. Dels varetagelse af Danmarks EU-formandskab i foråret 2012. Et formandskab er en stor opgave, hvor det giver meget prestige for små lande at håndtere det godt.«

»Dernæst er det meget vigtigt for en ny minister at forbedre vores internationale omdømme og forbedre vores europapolitiske omdømme. Det gælder om at få forbedret vores udenrigspolitiske renommé især på udlændingeområdet.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Der er stor konsensus omkring udenrigspolitikken hos Socialdemokraterne, SF og Radikale. Det har de demonstreret med et fælles udenrigspolitisk udspil under valgkampen, og der bliver ikke de store knaster mellem dem hverken på EU-området eller i forhold til udviklingsbistanden.«

Undervisningsministeriet

Professor Niels Egelund, leder af Center for Strategisk Uddannelsesforskning og Kompetenceudvikling ved Aarhus Universitet:

Største udfordring?

»Den største udfordring bliver at indfri nogle af de forskellige valgløfter. Især det med to-lærer-ordningen i indskolingsfasen, og så løftet om kun at have 24 elever i klasserne. Det er to meget dyre forslag. Så har der været nævnt noget om, at pengene skal komme fra bankerne, men det er formentlig ikke ret meget, man kan hente der, så det bliver den helt store udfordring at få det finansieret.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Der er ikke nogen åbenlyse ideologiske konflikter mellem de tre partier. SF og De Radikale ligner hinanden ret meget, og i midten står Socialdemokraterne, så jeg kan faktisk ikke se nogen potentielle konflikter her.«

Økonomi- og Erhvervsministeriet

Professor i erhvervsøkonomi Ove K. Pedersen, Handelshøjskolen CBS:

Største udfordring?

»Først og fremmest er det et spørgsmål om, hvad det er for et ressortområde som Økonomi- og Erhvervsministeriet får. Det er jo blevet splittet op, så det i dag er et betydeligt mindre - og mindre indflydelsesrigt – ministerium, end det var under Nyrup-regeringen.«

»Hvis Margrethe Vestager bliver økonomi- og erhvervsminister, skal ministeriet så at sige pustes op igen, og dække over flere områder. Hvis eksempelvis Ecofin (det europæiske ministerråd, red.) igen bliver lagt ind under ministeriet, så betyder det, at hun som ny minister skal med i de helt tunge forhandlinger internt i EU om løsningen af gældskrisen og den danske position i forhold til euroen. Hun vil samtidig indtage en helt central position under EU-formandskabet og i de redningsaktioner, der lige nu foregår i EU omkring de sydeuropæiske lande.«

Største potentielle konflikt internt i en ny regering?

»Det er ikke her partierne vil krydse klinger. Jeg tror, at der vil være stor enighed om en mere aktiv erhvervspolitik, hvor en ny regering vil inddrage både arbejdsmarkedets parter og erhvervsorganisationerne i et samspil, og hvor de vil prøve at få offentlig-private partnerskaber til at stå helt centralt. Offentlige investeringer vil trække en erhvervspolitisk udvikling i gang, men det er ikke noget, der sker fra den ene dag til den anden. Så det er ikke noget, der kommer til at stå tungt på den politiske dagsorden de første 100 dage.«