FAKTA

Sådan gjorde vi: Undersøgelse af skolebørns trivsel

Af

Ugebrevet A4 har fået aktindsigt fra Ministeriet for Børn, Undervisning og Ligestilling i en stor spørgeskemaundersøgelse om trivsel på folkeskolerne. Sådan behandlede vi data:

Den landsdækkende trivselsmåling fra foråret 2015 er en af de største hidtil i folkeskolen. Cirka 470.000 elever har  deltaget. Svarprocenten er ifølge ministeriet så høj, at den statistiske usikkerhed skulle være meget begrænset.

Efterfølgende har A4 undersøgt, hvor stor andel af eleverne på hver enkelt skole, der svarer mest negativt og positivt på hvert af spørgsmålene. Svarerne stammer fra eleverne fra 4. til 9. klasse.

Et par eksempler på spørgsmål kunne være:

”De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme?”

Her bliver svarene fra ”helt uenig” og ”uenig” lagt sammen, så man kan se den samlede andel, der er uenige. Efterfølgende er skolerne rangeret. Den skole, hvor færrest elever synes, at klassekammeraterne er venlige og hjælpsomme havner på sidstepladsen. Den skole, hvor flest elever synes, at klassekammeraterne er venlige og hjælpsomme får en placering som nummer 1. Alle skoler tildeles et nummer efter deres placering. Det laveste nummer er bedst, mens det højeste nummer er værst.

Et andet spørgsmål kunne være:

”Er du blevet mobbet i dette skoleår?”

Her bliver svarene fra ”meget tit” og ”tit” lagt sammen, så man kan se den samlede andel, der tit bliver mobbet. Efterfølgende er skolerne rangeret. Den skole, hvor flest elever oplever selv at blive mobbet, havner på sidstepladsen. Den skole, hvor færrest elever oplever mobning, får en placering som nummer 1. Alle skoler tildeles et nummer efter deres placering. Det laveste nummer er bedst, mens det højeste nummer er værst.

For at finde den skole, der placerer sig bedst, kigger A4 også på de positive svarkategorier. Her laves rangeringen ved at lægge den mest- og næstmest positive svarkategori sammen. Derefter trækkes de negative svar fra, så resultatet viser, hvor stor del af eleverne, der er mere positive end negative. Alle skoler tildeles et nummer efter deres placering. Det laveste nummer er bedst, mens det højeste nummer er værst.

Find dit barns skole: Sådan trives de danske skolebørn

Sådan fungerer den samlede benchmarking

Ugebrevet A4 har efterfølgende delt spørgsmålene op i hovedkategorier ved at skele til ministeriets inddeling. Spørgsmålene falder inden for følgende områder:

  • Faglig trivsel (13 spørgsmål)
  • Social trivsel (15 spørgsmål)
  • Ro og orden (5 spørgsmål)
  • Fysiske rammer (3 spørgsmål)
  • Fysiske rammer (3 spørgsmål)
  • Inddragelse (2 spørgsmål)

På hvert af spørgsmålene inden for kategorierne er hver skole rangeret ud fra, hvor stor andel af eleverne, der har peget på problemer. Placeringen for hvert spørgsmål lægges sammen, så skolen får et samlet resultat inden for faglig trivsel, social trivsel og ro og orden.

Har skolen for eksempel fået en placering som nummer 395, når eleverne vurderer, om undervisningen er kedelig, bliver tallet lagt sammen med, at skolen havner på en placering som nummer 167, når det gælder om, at eleverne kan koncentrere sig i timerne. Alle spørgsmål i kategorien lægges sammen til det endelige resultat.

Faglig trivsel bliver bedømt ved at se på følgende spørgsmål:

Er undervisningen kedelig?

Er undervisningen spændende?

Hjælper dine lærere dig med at lære på måder, som virker godt?

Hvad synes dine lærere om dine fremskridt i skolen?

Hvor tit kan du finde en løsning på problemer, bare du prøver hårdt nok?

Hvor tit kan du klare det, du sætter dig for?

Jeg er god til at arbejde sammen med andre.

Jeg gør gode faglige fremskridt i skolen.

Jeg klarer mig godt fagligt i skolen.

Kan du koncentrere dig i timerne?

Lykkes det for dig at lære dét, du gerne vil, i skolen?

Undervisningen giver mig lyst til at lære mere.

Lærerne er gode til at støtte mig og hjælpe mig i skolen, når jeg har brug for det.

 

Social trivsel bliver bedømt ved at se på følgende spørgsmål:

Andre elever accepterer mig, som jeg er.

De fleste af eleverne i min klasse er venlige og hjælpsomme.

Er du bange for at blive til grin i skolen?

Er du blevet mobbet i dette skoleår?

Er du glad for din klasse?

Er du glad for din skole?

Føler du dig ensom?

Har du selv mobbet nogen i skolen i dette skoleår?

Hvor ofte føler du dig tryg i skolen?

Jeg føler, at jeg hører til på min skole.

Jeg kan godt lide pauserne i skolen.

Jeg prøver at forstå mine venner, når de er triste eller sure.

Jeg siger min mening, når jeg synes, at noget er uretfærdigt.

Hvor tit har du ondt i hovedet?

Hvor tit har du ondt i maven?

 

Ro og orden bliver bedømt ved at se på følgende spørgsmål:

Er det let at høre, hvad de andre elever siger i timerne?

Er det let at høre, hvad læreren siger i timerne?

Hvis der er larm i klassen, kan lærerne hurtigt få skabt ro.

Hvis jeg bliver forstyrret i undervisningen, kan jeg hurtigt koncentrere mig igen.

Møder dine lærere præcist til undervisningen?

 

Fysiske rammer bliver bedømt ved at se på følgende spørgsmål:

Jeg synes godt om udeområderne på min skole.

Jeg synes godt om undervisningslokalerne på skolen.

Jeg synes, toiletterne på skolen er pæne og rene.

Inddragelse bliver bedømt ved at se på følgende spørgsmål:

Er du og dine klassekammerater med til at bestemme, hvad I skal arbejde med i klassen?

Lærerne sørger for, at elevernes ideer bliver brugt i undervisningen.