Streg i regningen

Finansforbundet springer fra nyt flagskib i fagbevægelsen

Af | @GitteRedder

Finansforbundets formand Kent Petersen siger nej tak til at være med i den nye hovedorganisation, der dannes efter fusion mellem LO og FTF. I stedet vil Finansforbundet være hos Akademikerne. Formand for HK/Privat Simon Tøgern kalder det hasarderet og pointerer, at finansfolkene ikke ved, hvad de melder sig ud af.

Formand for Finansforbundet Kent Petersen vil ikke være med i den nye, store hovedorganisation. Ifølge ham er afsættet ikke akademisk nok, og han savner en krystalklar politisk uafhængighed. 

Formand for Finansforbundet Kent Petersen vil ikke være med i den nye, store hovedorganisation. Ifølge ham er afsættet ikke akademisk nok, og han savner en krystalklar politisk uafhængighed.  Foto: Gitte Redder, Ugebrevet A4.

 

Finansforbundet har ikke lyst til at være med i fagbevægelsens nye paraplyorganisation, der bliver en realitet ved årsskiftet, når hovedorganisationerne LO og FTF slår sig sammen.

Kent Petersen, formand for de godt 40.000 bank- og finansfolk i Finansforbundet, lægger op til en landsmødebeslutning om at melde fagforbundet ud af FTF og satser i stedet på at komme ind i varmen i hovedorganisationen Akademikerne (AC).

»Vi har en helt enig hovedbestyrelse, der anbefaler, at Finansforbundet melder sig ud af FTF og søger optagelse i AC i stedet for. Og jeg har en forventning om, at landsmødet bakker op,« siger Kent Petersen til Ugebrevet A4.

Finansforbundets øverste myndighed, landsmødet, træffer den endelige beslutning onsdag 6. juni.

For øjeblikket forhandles der på livet løs mellem Finansforbundet og Akademikerne om optagelse, og det er Kent Petersens klare forventning, at det falder på plads snart.

Finansforbundet ved jo ikke, hvad de melder sig ud af. Indtil nu er det jo ikke en ny hovedorganisation. Det er kun et stykke papir. Simon Tøgern, formand for HK/Privat.

»Vi har haft nogle konstruktive drøftelser med AC’s formandskab og direktion, og der ligger nogle grænseproblemer med Djøf (fagforbund for blandt andre jurister og økonomer, red.). Men det ser jeg fortrøstningsfuldt på,« pointerer Kent Petersen.

Finansforbundet har længe været modstandere af en fusion mellem LO og FTF og advaret om, at man ikke per automatik fulgte med over i en ny hovedorganisation.   

»Den nye hovedorganisation har ikke et akademisk afsæt i sig, og det er problematisk i forhold til Finansforbundet og det arbejdsmarked og den medlemsudvikling, vi ser på det finansielle område. Derudover er det helt umuligt for mig at skabe følgeskab hos mine medlemmer for en hovedorganisation, hvor der ikke er en krystalklar politisk uafhængighed,« fastslår Kent Petersen.

En streg i regningen

Finansforbundets beslutning, om at melde sig ud af FTF og dermed ikke blive en del af en ny hovedorganisation, er en bet for det nye formandskab bestående af Lizette Risgaard og Bente Sorgenfrey.

»Det er jeg ked af, for jeg synes, at den nye hovedorganisation kunne tilbyde Finansforbundet og dens medlemmer rigtig meget. Det er beklageligt, at Finansforbundet ikke kan se de mange nye muligheder for at få større indflydelse,« siger FTF-formand Bente Sorgenfrey.

Forstå fusion på fem minutter

LO - Landsorganisationen i Danmark - er en paraplyorganisation i fagbevægelsen med 18 fagforbund med ialt en million medlemmer. Blandt andre håndværkere, industriarbejdere, butiksansatte, laboranter, fodboldspillere og sosu'er. 

 

FTF - indtil 2006 Funktionærernes og Tjenestemændenes Fællesråd - er ligesom LO en paraplyorganisation. 70 faglige organisationer med ialt 450.000 medlemmer - blandt andre sygeplejersker, socialrådgivere, lærere, politifolk og bankrådgivere - hører under FTF. 

I 2015 besluttede LO's og FTF's kongresser at afklare henholdsvis mission og visioner plus det politiske og økonomiske grundlag for en eventuel ny hovedorganisation. Samtidig blev det besluttet at udvide de to organisationers strategiske samarbejde om uddannelse. Forberedelserne er nu afsluttet, og det er op til fagforbundene at beslutte, om samarbejdet skal føres videre til en egentlig fusion.

Målet med at skabe en ny mega-organisation er at stå stærkere over for både arbejdsgivere og politikere. Og at bruge ressourcerne mere effektivt set i lyset af, at flere forbund taber medlemmer.

På ekstraordinære kongresser i LO og FTF  fredag 13. april besluttede et stort flertal at sige ja til ægteskab.

Den nye hovedorganisation ser dagens lys 1. januar 2019 med adresse i LO's nuværende hus på Islands Brygge i København.

Formand bliver Lizette Risgaard og næstformand Bente Sorgenfrey. Organisationen med mere end en million medlemmer har endnu ikke fået et navn.

Læs mere om planer og proces på www.loftf2020.dk

UDVID

Hun peger på, at den nye hovedorganisation har som et af sine højt prioriterede indsatsområder at sikre lønmodtagerne ordentlige vilkår på fremtidens arbejdsmarked, der forandres nærmest time for time på grund af digitalisering og automatisering.

»Finansforbundets medlemmer bliver i høj grad påvirket af netop de nye teknologier,« siger hun og  konstaterer, at hun ikke helt forstår ræsonnementet for at foretrække Akademikerne frem for den nye, store faglige spiller.

Medlemskontingentet i den nye hovedorganisation er sat til 175 kroner årligt per medlem, og uden Finansforbundet er der cirka syv millioner kroner mindre på årsbudgettet.

»Jeg synes ikke, at man kan sige, at den nye hovedorganisation slår revner, for det kommer ikke som en overraskelse. Men det er klart, at den nye hovedorganisation får færre medlemmer end forudsat, og det er selvfølgelig ærgerligt også økonomisk set, men rent politisk regner jeg ikke med, at det får den store betydning, at Finansforbundet ikke er med,« siger Bente Sorgenfrey.  

Kun et stykke papir

Formand for HK/Privat Simon Tøgern kalder det »hasarderet«, hvis Finansforbundet gør alvor af at holde sig uden for den nye hovedorganisation.

»Finansforbundet ved jo ikke, hvad de melder sig ud af. Indtil nu er det jo ikke en ny hovedorganisation. Det er kun et stykke papir,« siger han.

Simon Tøgern appellerer til besindelse hos både toppen i Finansforbundet og en række andre mindre FTF-forbund, der er skeptiske i forhold til den nye hovedorganisation. Han peger på, at der er masser af samarbejdsmuligheder inden for den nye store fællesorganisation.

»Indtil nu har vi jo kun rejst taget og sat ydermurene op for den nye hovedorganisation. Nu skal vi have huset indrettet og møbleret og beslutte, hvor skabet skal stå. Jeg mener, at det er både ærgerligt og tåbeligt, hvis nogle forbund melder fra nu, for det er det samme som at kaste nogle politiske og faglige muligheder fra sig,« fastslår Simon Tøgern.

Som formand for de godt 100.000 medlemmer i HK/Privat fremhæver Simon Tøgern, at privatsansatte funktionærer på kryds og tværs af for eksempel Finansforbundet, Teknisk Landsforbund, PROSA og hans egen HK-sektor kan få kæmpe gevinster ved at sætte sig ned og arbejde tæt sammen i den nye hovedorganisation.

Ikke kun svejseflammer og kedeldragter 

Både hvad angår overenskomster, pension, efter- og videreuddannelse, arbejdsmiljø, digitalisering og uddannelse af tillidsrepræsentanter er der ifølge Simon Tøgern uanede muligheder for at sikre private funktionærer bedre end i dag.

»Den politiske offentligheds billede af det private arbejdsmarked er, at det er sådan noget med svejseflammer og mænd i kedeldragter. Men de er faktisk et mindretal på det private arbejdsmarked.«

»Der er langt flere privatansatte funktionærer. Og de er medlemmer af mange forskellige fagforbund. For mig at se handler det om at få sat mere strøm til interessevaretagelsen, og det gør vi bedst i samme hovedorganisation,« mener han.

Det er jo ikke enevælde, som Finansforbundet går ind i. Tværtimod er det en demokratisk organisation, hvor vi vil lytte. Lone Engberg Thomsen, formand for Teknisk Landsforbund.

Simon Tøgern peger på, at der er en bred vifte af samarbejdsmuligheder for faglige organisationer, der organiserer private funktionærer - lige fra at slå kludene sammen rent organisatorisk i egentlige fusioner og til adhoc samarbejde. 

»Her i HK har vi formentlig samlet den største viden om funktionærret, som sikkert også er interessant for andre,« siger han.

Derudover er HK/Privat optaget af, at der ude på arbejdspladserne skal vælges såkaldte uddannelsesagenter, ligesom der er tillidsrepræsentanter og arbejdsmiljørepræsentanter.

»Vi ved allesammen, at uddannelse er vigtig, og uddannelsesagenter kan bruges alle vegne. Det er en dagsorden, som vi vil kunne gå sammen om, og hvor Finansforbundet også har store fordele af at få indflydelse og være med,« mener Simon Tøgern. 

Samarbejde er en viljesag  

Finansforbundets styrmand Kent Petersen ryster på hovedet af Simon Tøgerns udmeldinger om, at det er tåbeligt og hasarderet af finansfolk at melde sig ud. 

Vi træffer aldrig hasarderede beslutninger i Finansforbundet. Kent Petersen, formand for Finansforbundet

»Vi træffer aldrig hasarderede beslutninger i Finansforbundet, og det er sådan et argument, som jeg næsten ikke gider høre på. For det er yderst velovervejet, at vi anbefaler vores landsmøde et nej tak til at være med i den nye hovedorganisation,« siger Kent Petersen.

Kent Petersen ser for sig, at Finansforbundet, HK/Privat, PROSA og andre fagforbund med mange private funktionærer fortsat kan have et stærkt samarbejde, selvom de sidder i hver deres hovedorganisation.

Jeg vil gerne sige, at det er en beslutning, der virkelig gør ondt. Jeg har og har haft et kæmpe hjerte for FTF. Kent Petersen, formand for Finansforbundet

»Uanset hvilken hovedorganisation du er med i, er der masser at samarbejde om. Det er mere et viljesspørgsmål fagforbundene imellem, og det burde ikke have nogen betydning for interessevaretagelsen, hvilken hovedorganisation man er med i. Vi ved i hvert fald godt, at vi er afhængige af at samarbejde med andre organisationer,« betoner Kent Petersen.    

I Teknisk Landsforbund bakker forbundsformand Lone Engberg Thomsen op om HK/Privats appel til finansfolkene om at blive. Både for at styrke de privat-ansatte funktionærers interessevaretagelse, men også for at være med til at forme den nye hovedorganisation.

 »Jeg vil på alle måder ikke håbe, at Finansforbundet gør alvor af at melde sig ud. De ved jo ikke, hvad de kan få i stedet for. Og alternativet - at stå helt alene udenfor alting - synes jeg ikke, at man kan anbefale til nogen,« siger Lone Engberg Thomsen.

Når nu den nye hovedorganisation er etableret, kan man lige så godt forsøge at gøre den så stærk som mulig. Niels Bertelsen, formand for PROSA.

Lone Engberg Thomsen betegner det som ærgerligt, hvis en stor branche som finansbranchen ikke er med i den nye hovedorganisation. Samtidig betoner hun, at der er masser af muligheder for hver enkelt faglige organisation for at få indflydelse på den nye organisation.

»Det er jo ikke enevælde, som Finansforbundet går ind i. Tværtimod er det en demokratisk organisation, hvor vi vil lytte,« siger hun.   

Urafstemning i PROSA

På en ekstraordinær kongres i FTF fredag 13. april stemte PROSA, der er fagforbundet for godt 9.000 it-professionelle, imod en fusion med LO. Men PROSA-formand Niels Bertelsen har ikke tænkt sig at melde sig ud af den nye hovedorganisation.

»I vores hovedbestyrelse anbefaler vi medlemmerne, at vi tilslutter os den nye hovedorganisation. Når nu den er etableret, kan man lige så godt forsøge at gøre den så stærk som mulig. Den giver også muligheder for at forstærke nogle samarbejder, sådan som HK-Privat foreslår det,« siger Niels Bertelsen.

I PROSA er der indkaldt til ekstraordinær samling 2. juni, hvorefter fagforbundets tilknytning til den nye hovedorganisation sendes ud til urafstemning hos medlemmerne.

Niels Bertelsen pointerer, at PROSA ikke har samme mulighed som Finansforbundet for at søge optagelse hos Akademikerne, fordi langt fra alle medlemmer har akademiske uddannelser. Samtidig er PROSA et lille forbund, der heller ikke har sin egen arbejdsgiverorganisation og hovedaftale.

»Det eneste alternativ for os er at stå uden for hovedorganisationerne, og i hovedbestyrelsen har vi meget svært ved at se, at vi skulle have gavn af det,« fastslår Niels Bertelsen.

Farmakonomer vil være i hovedorganisation

I Farmakonomforeningen gør man regnebrættet op på en ekstraordinær kongres i midten af juni. 

De godt 5.000 farmakonomer, der især arbejder på apoteker og i medicinalindustrien, har aldrig været forelsket i en sammenlægning med LO og stemte nej. Men de har ingen direkte adgang til Akademikerne, fordi deres uddannelse ikke regnes for en akademisk uddannelse. 

Farmakonomernes formand Christina Durinck vil ikke løfte sløret for, hvad hun anbefaler kongressen før et hovedbestyrelsesmøde torsdag 24. maj.

»Men jeg har svært ved at forestille mig, at Farmakonomforeningen ikke er med i en hovedorganisation,« siger hun.

Et kæmpe hjerte for FTF

Selvom flere skeptiske forbund lige nu vælger at blive i den nye hovedorganisation, vakler Finansforbundet ikke. Heller ikke selvom Kent Petersen, der er tidligere næstformand i FTF, personligt ikke har det helt nemt ved det.

»Jeg vil gerne sige, at det er en beslutning, der virkelig gør ondt. Jeg har og har haft et kæmpe hjerte for FTF og har brugt rigtig meget af min arbejdstid i FTF. Jeg er rigtig ærgerlig over, at det er kommet hertil, men jeg har også været meget klar i min holdning i forhold til, hvor den nye hovedorganisation bevæger sig hen,« siger han.

Kent Petersen understreger, at han lige fra starten har taget bestik af, hvordan hans medlemmer ser på verden.  

»Finansforbundet er en organisation ejet af medlemmerne, og hvis de siger, at vi ikke skal et bestemt sted hen, går vi selvfølgelig ikke derhen, men bevæger os i den retning, hvor medlemmerne kan se sig selv. Det er vi simpelthen nødt til som den organisation, vi er,« noterer han.