LO på slankekur

Af
| @MichaelBraemer

Forbundenes kontingenter til LO vil falde med 22 millioner kroner i løbet af de næste fire år, og det tvinger hovedorganisationen til at slanke sig. Resultatet vil blive et mere fokuseret og slagkraftigt LO, mener LO-formand Hans Jensen, der står i spidsen for et oplæg til LO-kongressen i efteråret om klarere arbejdsdeling mellem LO og forbund. Arbejdsmarkedsforsker savner mere langsigtet svar på fagbevægelsens udfordringer.

MINDREBEMIDLET  LO kommer til at spænde livremmen ind og prioritere sine opgaver med større omhu i de kommende år. Vigende medlemstal i medlemsforbundene gør, at hovedorganisationens kontingentindtægter vil falde støt fremover. Hvor LO i år forventes at få 212 millioner kroner fra LO-forbundene, forudses kontingentindtægten at være faldet til 190 millioner kroner årligt ved udgangen af den kommende kongresperiode, som løber fra 2008 til 2011.

De dystre tal er hentet fra rapporten »LO’s fremtidige rolle og opgaver«, som et kongresudvalg med LO-formand Hans Jensen i spidsen og repræsentanter fra samtlige forbund præsenterede LO’s hovedbestyrelse for i fredags som optakt til LO’s kongres i oktober.

Den budgetterede indtægt er baseret på en forventning om, at LO-fagbevægelsen de næste fire år vil miste 25.000 medlemmer om året – godt det halve af den tilbagegang, LO-fagbevægelsen oplevede sidste år. Men Hans Jensen mener ikke, at forventningerne er for optimistiske:

»Der er en udvikling i samfundet med færre unge og et uddannelsesmønster, der har skabt vækst i andre forbund end vores. De dyk, der har været derudover, tror jeg, vi får stoppet ved at være mere præcise i vores organisering.«

Alle må skære ned

LO’s økonomi blev allerede sat på skrump i 2002, da forbundenes betaling per medlem til LO med virkning fra 2003 blev sat ned fra 270 til 200 kroner. Det skete i forbindelse med etableringen af Nyt LO. De 200 kroner per medlem lægger kongresudvalget nu op til at opretholde i den kommende kongresperiode. Men bag indstillingen gemmer sig modstridende holdninger, hvor typisk mindre forbund har været parate til at yde en mere stabil, økonomisk opbakning til LO.

Dansk El-forbunds formand Jørgen Juul Rasmussen, der har været med i kongresudvalget, vil således arbejde for at få ændret den økonomiske del af kongresudspillet, inden det skal vedtages på LO’s kongres i oktober.

»Som udgangspunkt er vi enige i de 200 kroner. Men beløbet bør pristalsreguleres hen over de fire år. Ellers bliver der jo tale om en nedskæring.«

Det bliver imidlertid svært for Jørgen Juul Rasmussen at få et stort forbund som 3F med på ideen. Næstformand Jane Korczac, der har været den ene af forbundets to repræsentanter i kongresudvalget, mener tværtimod, at kontingentet til LO burde sættes ned med fem kroner per medlem hvert år i den kommende kongresperiode. Et forslag, der kan lyde udramatisk, men drejer sig om mange penge for et forbund med godt 350.000 medlemmer.

»Alle forbund skal skære til på baggrund af det vigende medlemstal, og det er ikke mere umuligt for LO end for forbundene. Vi var selv igennem en runde i efteråret, hvor vi skulle finde besparelser på 150 millioner kroner over tre år. Det skal man holde det her op imod. Også fordi vores hovedbestyrelse og afdelinger selvfølgelig er konstruktivt kritiske overfor, hvad vi bruger medlemmernes kontingentkroner på, når de sendes ud af huset,« siger Jane Korczac.

I rapporten er lagt et budget for den kommende kongresperiode, hvor der til erstatning for LO’s svindende kontingentindtægter hentes et årligt afkast af fagbevægelsens mediecenter A/S A-pressen på rundt regnet 20 millioner kroner. Men det ændrer ikke ved, at driftsudgifterne i realiteten fryses fast på godt 140 millioner kroner årligt, så man bliver nødt til at slanke sig ud af de løn- og prisstigninger, der vil komme i perioden.

Hans Jensen finder det naturligt, at en hovedorganisation tilpasser sig de ændrede økonomiske vilkår, og er ikke bange for et svækket LO:

»Man vil se et mere fokuseret LO med større gennemslagskraft. Dermed siger jeg ikke, at det er overflødigt fedt, der kan skæres fra i LO, for jeg mener faktisk, at vi har været ret præcist organiseret. Men der skal være en mere klar arbejdsdeling, så vi undgår dobbeltarbejde. Med den økonomi, der tidligere har været til rådighed, har det været naturligt, at opgaver kunne løftes af flere parter i fællesskab. Men sådan ser fremtiden ikke ud. Nu må alle acceptere, at andre løser opgaver på deres vegne.«

LO skal ifølge udspillet i højere grad koncentrere sin indsats om at påvirke den politiske og samfundsmæssige udvikling på et overordnet plan. Indsatsen skal koncentreres om nogle kerneopgaver, som det fremgår af faktaboksen.

Derudover får LO rollen som koordinator i skiftende og tidsbegrænsede projektopgaver, der sættes i gang efter fælles beslutning.

»Forbundene får ansvar for dialogen med medlemmer, LO for dialogen med det politiske system i Danmark og internationalt. Det bliver den klare og tydelige arbejdsdeling,« siger Hans Jensen.

Han mener, at udviklingen går i retning af et mere og mere projektorienteret LO, og at det vil stille store krav til fleksibilitet, både internt i organisationen og i samarbejdet med forbundene.

Arbejdsmarkedsforsker Flemming Ibsen fra Aalborg Universitet er enig i, at der er brug for en ny måde at organisere fagbevægelsens arbejde på. Ikke mindst som modsvar til den oprustning, der sker på arbejdsgiverside, hvor en fusion af Dansk Industri (DI) og Handel, Transport og Service (HTS) er på trapperne. Men han savner en klar strategi.

»Svaret kan være at skabe et stærkere og koordinerende LO, eller at man enten fusionerer forbund eller øger det indbyrdes samarbejde. Hvilken af de forskellige strategier man satser på, kan man ikke se af dette oplæg, som efterlader LO med færre ressourcer og ikke rækker meget længere end 2011.«

Svært at skære fra

Ungdomsarbejdet, ligestilling og integration er blandt de områder, hvor forbundene fremover kommer til at bære en større del af ansvaret.

Reaktioner fra henholdsvis 3F og El-forbundet vidner imidlertid om, at det ikke er nogen let øvelse at indskrænke LO’s kerneopgaver. At ligestillingen er slettet af listen, er med Jane Korczacs ord ikke en blomst, der er groet i 3F’s have.

»Det, synes jeg ærligt talt, er ret underligt, eftersom det havde høj prioritet på seneste LO-kongres. Det ser ud, som om man har opnået reel ligestilling, hvilket er et mærkeligt signal at sende. Det handler jo også om etnisk ligestilling.«

Jørgen Juul Rasmussen fra El-forbundet frygter generelt konsekvenserne af en udvikling, hvor de mindre forbund kommer til at stå alene med løsningen af centrale, faglige problemer:

»De store forbund har sekretariater, der selv kan løse opgaver, som vi efterlyser i LO. Vi har brug for et LO med eksperter, der ikke bare er koordinerende, men også udøvende. For eksempel på områder som ligestilling og integration.«

Til at finansiere projektopgaverne lægges der op til, at 10 procent af forbundenes kontingent til LO reserveres til en aktivitetsfond, som kan suppleres med midler fra LO’s formue. Forbundene skal have penge tilbage, hvis fonden ikke er brugt ved kongresperiodens udløb.