Udvikling frem for afvikling

Af Peter Waldorff, formand for Statsansattes Kartel

Det er afgørende for det ny LO at få hånd om de værdier, vi lægger til grund for udviklingen af velfærdsstaten. En offensiv strategi for den offentlige sektor er nødvendig, hvis vi skal overbevise FTF-forbund om, at fremtiden ligger i en fælles hovedorganisation.

I LO skal vi nu skabe et nyt selvstændigt værdigrundlag. En stor udfordring i sig selv, men forstærket af de mange tendenser på opbrud, som kan spores i det danske samfund. Vores værdigrundlag skal balancere mellem hensynet til individuelle medlemmer og kollektive muligheder.

Forslaget om at indstille den økonomiske støtte til Socialdemokraterne har ganske vist fyldt meget i offentligheden, men i virkeligheden er det den store bagvedliggende vision, som fortjener opmærksomheden.

LO har sat dagsordenen for udviklingen af fagbevægelsen. En klar invitation til især de offentligt ansatte, som i dag findes blandt FTF-organisationerne. Det giver spændende perspektiver for nye samarbejds- og forhandlingsstrukturer i stat, amter og kommuner. Der er afsendt utvetydige signaler om, at LO har viljen til at skabe noget nyt – og det skal der holdes fast i!

LO må i sit værdigrundlag sende et klart signal om udvikling frem for afvikling af den offentlige sektor. Gennem de seneste 10 år har den offentlige sektor været igennem en enorm omstillingsproces med fokus på udvikling af medarbejdere, arbejdspladser og nye rutiner. Det har været til gavn for både de offentlige ansatte og borgerne, som har fået en langt mere effektiv offentlig sektor. Vi skal fortsætte udviklingsperspektivet. Derfor må vi heller ikke stille os tilfredse med at være halehæng til efterhånden forslidte fraser som, at det er lige meget, hvem der producerer velfærd, når bare politikerne har styringen. Mange erfaringer har vist, at det kan gå galt, når man adskiller opdragsgiver og producentrolle. Og går det galt får det ikke bare konsekvenser for producenten, men rammer hele samfundet, og det offentlige må agere redningsplanke. Alene af den grund vil produktionen af offentlig service aldrig helt ske på reelle markedsvilkår.

22Når Storbritanniens premierminister Tony Blair led nederlag på Labour-kongressen i september på spørgsmålet om private investeringer i offentlig service, er det ingen tilfældighed. Befolkningen er træt af, at den offentlige service ikke fungerer, når den bliver produceret i privat regi. Jernbaneområdet er nok det værste eksempel. På samme måde er der nye toner fra OECD, organisationen for økonomisk samarbejde og udvikling. Den anbefaler nu, at man følger det danske spor med en kraftig prioritering af kompetenceudvikling i den offentlige sektor, ligesom OECD’s generaldirektør Donald Johnston for nylig udtalte store forbehold over for »frit valg« som tidens løsen, ikke mindst på sundhedsområdet.

Ude i den store verden er pendulet altså på vej væk fra privatisering, deregulering og afvikling af den offentlige sektor. Det bør også klart fremgå af LO’s nye værdigrundlag. Med det i hånden kan vi formulere et samlet bud på både velfærdssamfundets og fagbevægelsens fremtid.