Svær begyndelse for Nyt LO

Af
| @GitteRedder

Mens flertallet af de mindre LO-forbund er glade for Nyt LO, så kniber det mere med begejstringen hos de otte forbundsformænd i LO’s nye daglige ledelse. Det viser en rundspørge til samtlige 19 forbund under LO.

14Hver tirsdag morgen tropper et sted mellem fem og otte forbundsformænd op i LO-Huset på Islands Brygge i København for at holde møde med LO-toppen i et par timer. Det er LO’s såkaldt daglige ledelse, som uge efter uge drøfter faglige og politiske strategier og lynhurtigt tager affære, hvis der er brug for det. Derudover mødes samtlige 19 forbundsformænd i LO’s hovedbestyrelse en fredag i hver måned for at udstikke kursen for fagbevægelsen.

Både de hyppige møder i LO’s daglige ledelse og hovedbestyrelsen er en del af Nyt LO, som blev besluttet på en ekstraordinær LO-kongres i februar. Her vedtog man samtidig et nyt værdigrundlag. Alt sammen for at skabe fælles fodslag blandt vidt forskellige forbund, få større handlekraft og signalere, at her er en moderne fagbevægelse uden tætte politiske bindinger til bestemte partier. Baggrunden var blandt andet en undersøgelse, der viste, at samarbejdet mellem medlemsforbundene og LO var præget af mistillid og uklar arbejdsdeling.

Vandene deler de store og små

Godt otte måneder efter startskuddet til Nyt LO har Ugebrevet A4 foretaget en rundspørge til samtlige forbundsformænd for at gøre foreløbig status på fornyelsen. Og der går en klar skillelinje mellem de mindre forbund, der deltager i hovedbestyrelsesmøderne, og de forbund, der har fast plads i daglig ledelse. Således vurderer de mindre forbund generelt, at Nyt LO er kommet bedre fra start, har fået større gennemslagskraft og betydet færre indbyrdes konflikter mel-lem forbundene. Det står i kontrast til meldingen fra forbundsformændene i daglig ledelse, der udtrykker skuffelse over, at hverken tilliden eller kemien endnu er optimal og derfor blokerer for et åbent og konstruktivt samarbejde.

Ingen af forbundsformændene i daglig ledelse ønsker dog at fælde endelig dom over Nyt LO, og alle understreger, at det er begyndelsen til noget nyt. Men formanden for Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), Dennis Kristensen, er begyndt at tvivle på, om projekt Nyt LO vil lykkes. Ganske vist oplever han i daglig ledelse »en positiv vilje til at diskutere åbent, og det er ikke en stempelfabrik, hvor sagerne bare ekspederes«. Men til gengæld kniber det gevaldigt med fornyelsen i de holdninger, der udgår fra den daglige ledelse og forbundene.

»Jeg oplever, at forbundenes diskussioner og måden, vi diskuterer på, ikke er synderligt forandret. Jeg er faktisk lidt bekymret for, om skibet Nyt LO nogensinde kommer i vandet. En fornyelse af LO er jo noget pjat, hvis forbundene ikke også forandrer sig. Og jeg tvivler på, om fronten af skibet kan få bagenden med. Jeg er stadig selv meget positiv over for projektet, men jeg er blevet skeptisk over for, om det vil lykkes,« siger Dennis Kristensen.

Gamle cirkusheste kræver tid

Også formanden for Socialpædagogernes Landsforbund, Kirsten Nissen, fremhæver, at daglig ledelse har haft begyndervanskeligheder:

»Samarbejdet har stadig udviklingsmuligheder. Den nødvendige tillid og åbenhed er nok ikke helt, som den burde være endnu. Men det er et fælles ansvar, og efter kongressen må vi tage en snak om, hvordan det kan blive bedre. Men det kan være svært, når nogle forbund ligger i grænsestridigheder med hinanden.«

Ifølge Lillian Knudsen, formand for Kvindeligt Arbejderforbund, KAD, går der altid et stykke tid, inden man kan arbejde i al fortrolighed – også i daglig ledelse.

»Ikke alle har lige meget tillid til hinanden. Det er ikke åbent nok, og vi har ikke fundet hinanden endnu, så det er os selv, der sætter barrierer op for hinanden,« siger hun og tilføjer, at daglig ledelse tager nogle gode saglige debatter.

Formand for Træ-Industri-Byg Arne Johansen er enig i, at der ikke er tilstrækkelig åbenhed mellem deltagerne i daglig ledelse:

»Gamle cirkusheste lærer man ikke sådan bare lige nye gangarter. Man ændrer ikke mentalitet og arbejdsform på så kort tid. Ud over at vi skal være mere åbne, skal vi blive bedre til ikke bare at bøje af mod hinanden. Vi skal blive bedre til at tage de skarpe debatter med hinanden. Vi skal jo huske på, at vi er venner.«

Dansk Metals nye formand, Thorkild E. Jensen, er først for nylig trådt ind i daglig ledelse og vil derfor ikke udtale sig om arbejdet og samarbejdet i daglig ledelse. Men han fremhæver nødvendigheden af, at forbundene kom i gang med den læringsproces, som Nyt LO er udtryk for.

»Men Nyt LO har slet ikke fundet sine egne ben endnu. Jeg er ikke sikker på, at alle har den samme opfattelse af, hvad vi har vedtaget, at Nyt LO skal være, og derfor ved vi heller ikke, hvor Nyt LO ender,« siger Metal-formanden.

Poul Erik Skov Christensen, formand for Specialarbejderforbundet (SiD), maner også til besindighed i forhold til Nyt LO’s muligheder.

»Jeg havde ikke for store forventninger. LO er en samarbejdsorganisation for forskellige forbund, og opgaven med at tage forskellige hensyn til forskellige forbund er ikke blevet nemmere. Det er stadig vanskeligt. Indtil videre er vi kommet dertil, hvor jeg havde regnet med, at det var realistisk,« siger Poul Erik Skov Christensen.

»For mig er det afgørende, at mit bagland i SiD ikke skal føle, at de kommer ud på et side-spor.

Derfor kan vi ikke i daglig ledelse beslutte alt muligt væsentligt i et forøget beslutningstempo, for vi skal hjem og drøfte tingene for at kunne tilslutte os,« siger SiD-formanden.

Mange afbud svækker ledelsen

FOA’s Dennis Kristensen mener, at arbejdet i daglig ledelse handicappes af for mange afbud:

»Jeg synes, at deltagernes prioritering af daglig ledelse lader noget tilbage at ønske. Det er ikke usædvanligt, at kun halvdelen af de otte forbundsformænd er på møderne. Og man burde forpligte sig til, at man deltog, så vidt det overhovedet kan lade sig gøre. Selvfølgelig har vi alle fyldte kalendere, men der bør skulle rigtig meget til, før man melder afbud. Og det giver en noget skæv diskussion, når det er så forskelligt, hvem der er til stede.«

De fleste øvrige medlemmer af daglig ledelse erkender, at der er en del afbud, og at fremmødet kunne blive bedre. Men de mener generelt ikke, det skyldes en underprioritering af arbejdet i LO.

»Det er svært, når vi skal mødes så ofte. Man skal finde sig i, at der altid mangler nogle. Sådan er det, når vi er travle forbundsformænd, der alle har vores hovedbestyrelser, afdelinger og medlemmer at passe,« siger Lillian Knudsen.

Det bliver bedre

Heller ikke formand for Specialarbejderforbundet Poul Erik Skov Christensen mener, at fremmødet i daglig ledelse kan være bedre i lyset af, at alle har en tæt pakket kalender:

»Vi har fået større mødehyppighed, og det er både godt og en belastning. Kendsgerningen er, at med mange møder følger der flere opgaver og papirer at sætte sig ind i, og det tager meget tid.

Jeg melder også selv afbud nogle gange. Det er man nødt til for at prioritere sit eget forbund. Så jeg vil ikke kritisere nogen,« siger han.

citationstegnGamle cirkusheste lærer man ikke sådan bare lige nye gangarter. Man ændrer ikke mentalitet og arbejdsform på så kort tid. Ud over at vi skal være mere åbne, skal vi blive bedre til ikke bare at bøje af mod hinanden. Arne johansen, formand for TIB

Flere af forbundsformændene peger også på, at fremmødet formentlig vil blive bedre efter årsskiftet, når de får mulighed for at indarbejde daglig ledelse i kalenderen. Da daglig ledelse blev etableret i februar, havde en række formænd allerede krydser i kalenderen om tirsdagen, hvor møderne finder sted.

De fleste forbundsformænd – både i daglig ledelse og udenfor – erkender, at Nyt LO endnu ikke har ændret ret meget på LO’s omdømme i medierne og befolkningen. Men mange fremhæver, at det vil være et langt, sejt træk og derfor urealistisk at måle på det endnu.
Poul Monggaard, journalist og formand for Frisør & Kosmetiker Forbundet, pointerer, at der skal ny vin på flaskerne, før det afspejler sig:

»Store ord og fed flæsk får journalisterne serveret så meget af. De vil se, om der rent faktisk sker noget. Er det bare etiketten, der er skiftet ud, eller laver de også nye resultater? Og du skal lave resultater, før du får medvind i medierne.«

Nogle forbundsformænd mener dog, at den nye frihedsundersøgelse, som LO har fået foretaget op til kongressen – og som var temaet for et ekstranummer af A4 i sidste uge – viser offentligheden, at LO er parat til at tænke nyt.

»Der er sket noget med LO’s optræden udadtil. For eksempel ville frihedsundersøgelsen være utænkelig, hvis vi ikke i forbindelse med etableringen af det nye værdigrundlag havde diskuteret individets rolle,« siger FOA-formand Dennis Kristensen.

Nyt LO betød også, at man sløjfede den økonomiske støtte til Socialdemokraterne for at stå friere politisk. Men de fleste formænd mener, at det endnu hverken har gjort den store negative eller positive forskel for LO’s politiske styrke. Flere formænd har dog oplevet, at medlemmerne har reageret positivt på »frigørelsen«.

Gevinst for mindre forbund

Flertallet af de mindre forbund giver udtryk for, at den nye ledelsesform og struktur i LO er en gevinst. De forbund, der ikke har plads i daglig ledelse, bliver nu orienteret på månedlige hovedbestyrelsesmøder og føler sig langt bedre inddraget i det faglige og politiske arbejde.

»Det er et stort plus. Førhen anede vi ikke, hvad der foregik. Nu bliver vi klædt på til at deltage i politiske beslutninger,« siger formand for Dansk Funktionærforbund Karsten Hansen.

Jernbaneforbundets formand Ulrik Salmonsen er enig og kalder Nyt LO en stor forbedring:

»Det er et styrket LO, og min oplevelse fra sidelinjen som et lille forbund er også, at der er færre konflikter. Det større sammenhold giver sig også udtryk i, at de seks hvide elefanter (de største forbund, red.) ikke er så klodsede længere og ikke slås i fuld offentlighed. Men det burde også være en selvfølge, for hvis man vil være med i daglig ledelse, må man forpligte sig.«    
Formand for Teknisk Landsforbund Ole Skals Pedersen erklærer sig også tilfreds:

»LO er blevet mere beslutningsdygtigt og synligt. Man har sadlet om i forhold til moderne menneskers behov, og der er plads til det indi-viduelle i kollektivet. Det er godt, for det nytter ikke at rede alle med samme kam.«

Flere udtrykker samtidig håb om, at de nye grænseregler også vil være en hjælp til at undgå grænsestridigheder mellem forbundene. Reglerne skal stå sin første prøve i konflikten mellem SiD og FOA om, hvem der skal organisere buschauffører i private firmaer.