Stol på folket

Af Henry Holt Jochumsen, forbundsformand, Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet

Fagligt talt Regeringen er hastigt på vej væk fra decentralisering og selvbestemmelse – og det sker under ledelse af en statsminister, hvis parti historisk har stået som garant for »det nære samfund«.

Den gode danske tradition for samtale og dialog mellem borgerne og de forskellige beslutningsniveauer i det danske samfund hviler på en opfattelse af, at den der har skoen på også ved, hvor den trykker. Men noget tyder på, at den siddende regering nu hastigt er på vej væk fra ideen om det fornuftige i decentralisering og selvbestemmelse. Det er påfaldende, at denne udvikling er sat i gang under en statsminister, hvis parti historisk set har stået som garanten for »det nære samfund«.

Regeringen vil opprioritere forskningen. Så man skærer ned på den del af bevillingerne, der forvaltes af forskerne selv, og opretter så nogle puljer, hvor forskerne kan søge om penge – vel at mærke, hvis det, der søges om, er noget, der passer med holdningerne hos de centrale smagsdommere. På fødevareområdet har det givet sig udslag i, at det succesrige forskningsprogram FØTEK er blevet nedlagt. Samtidig har det rådgivende forskningsudvalg på området fået færre midler at gøre godt med.

På folkeskoleområdet er politikerne i øjeblikket meget travlt optaget af at indføre centralt fastsatte mål for indholdet af undervisningen, som skal gælde alle, hvad enten de bor i Lemvig, whiskybæltet eller indvandrerghettoen. På sundhedsområdet kan kun de hospitaler, der opfører sig i overensstemmelse med centralt fastsatte målsætninger, få del i de øgede bevillinger.

Det kuldsejlede forslag om en tværfaglig statslig a-kasse var på samme måde udtryk for en dyb mistillid til, at civilsamfundet selv er i stand til at organisere sig og skabe fornuftige løsninger.
Finansministerens forslag om overførsel af medlemskontingentet til en statslig konto begrundes med, at a-kassekontingentet nærmest allerede tilhører staten, og så er det da kun rimeligt, at staten får råderet over pengene. Bortset fra at forslaget koster a-kasserne millioner i tabte renteindtægter, passer det godt med regeringens mistillid til og forsøg på at undergrave de fællesskaber, som inddrager den enkelte direkte.

24bDet næste bliver vel, at vi alle sammen skal have vores løn udbetalt via en særlig statslig konto! Hvem sagde System-Danmark?

På boligområdet går staten ind og øremærker lejernes opsparede penge i Landsbyggefonden til bestemte formål. Den borgerligt-liberale regering mener åbenbart ikke, at man kan overlade det til fællesskabet selv at bestemme, hvilken farve solidariteten skal have. Pengene ligger bedst i økonomiministerens lommer, lyder parolen.

Vi må i fagbevægelsen holde regering og folketing fast på, at god politisk ledelse ligesom god ledelse på en arbejdsplads bygger på en ligeværdig dialog.

Det gælder også for vores eget faglige arbejde. Vores opgave består i at imødekomme medlemmernes stigende ønske om selv at bestemme. Det er en del af baggrunden for NNF’s udspil til øget valgfrihed i overenskomsterne.

Men vi er helt på det rene med, at frit valg forudsætter, at der reelt er noget at vælge imellem. I den udgave er det kollektive og det individuelle hinandens forudsætninger og ikke hinandens modsætninger.