Status på VK's arbejdsmarkedspolitik

I.1. Et års fleksibel barselsorlov: Lovforslag er fremsat og vedtaget i overensstemmelse med det oprindelige VK-forslag.

I.2. Deltidsloven: Lovforslag fremsat – revideret efter aftale med DF. Derefter indgået i en ny aftale med med LO og DA. Forslaget er stødt på massiv modstand og har ført til arbejdsnedlæggelser og demonstrationer.

I.3. Ophævelse af forbud imod tværfaglige a-kasser: Lovforslaget er fremsat. Flertal for det i Folketinget.

I.4. Etablering af statslig a-kasse: Forslaget forkastet. Aftale med DF om at afvente udviklingen i antallet af tværfaglige a-kasser. Sker der ikke noget inden for et par år, genfremsættes forslaget.

I.5. Rådighedskontrol flyttes fra a-kasserne: Indtil videre er intet sket. Ministeriet har gennemført en række analyser og beregninger til brug for drøftelser med arbejdsmarkedets parter omkring »Flere i arbejde«. Det bliver svært for regeringen at finde fodslag hos parterne.

I.6. Udvalgsarbejde om eksklusivaftaler: Der er igangsat et udvalgsarbejde, som afdækker omfanget af eksklusivbestemmelser på både arbejdsgiver- og arbejdstagerside. Oplæg ventes til juni.

I.7. Ungeindsatsen udvides til 29 år: Indtil videre er intet sket udadtil. Ministeriet har gennemført analyser af behov for tiltag i forbindelse med projekt »Flere i arbejde«. Forslaget var et stort stridspunkt i valgkampen, og det vil blive angrebet voldsomt af S og fagbevægelsen, hvis det bliver fremsat.

I.8. Flere i arbejde: Et af de vigtigste og mest ambitiøse projekter for regeringen. Punktet indeholder en lang række underpunkter. Ud over de i I.5. og I.7. nævnte; de unge skal hurtigere gennem uddannelsessystemet: De, der er på arbejdsmarkedet, skal motiveres til at arbejde mere. Aktivering skal forbedres og gøres mere jobrettet. Flere og konkurrerende jobformidlinger. Regeringen fremlagde i fredags en række politiske målsætninger og analyser, som lægger op til drøftelser med parterne.

I.9. Integration på arbejdsmarkedet: Efter en stor portion indrømmelser er regeringen blevet enig med LO, DA og Kommunernes Landsforening om en plan, hvor integrationen deles op i seks faser med en arbejdspladsintroduktion som centralt element.

II.1. Arbejdsskadereform: Regeringen og DF har indgået en aftale om at afvente resultatet af arbejdsskadeudvalgets arbejde med bl.a. et nyt arbejdsskadebegreb. Lovforslaget udskydes. DF har dog lagt op til samarbejde med S og R om den tidligere regerings forslag på området.

II.2. Sikkerhedsorganisation for virksomheder med op til 9 ansatte skrottes: Lovforslag fremsat. Der er flertal for forslaget.

II.3. Skriftlige arbejdspladsvurderinger for virksomheder med op til ni ansatte skrottes: Regeringens forslag stødte på en EF-dom. Forslaget er opgivet i sin oprindelige form.

II.4. Parterne skal drøfte bedre arbejdsmiljø: Rollefordelingen mellem tilsyn, BedriftSundhedsTjeneste og andre. Mål og midler i arbejdsmiljøpolitikken. To udvalg fremlægger udspil 1. juni og 1. september 2002.  Ministeren har i december 2001 sat BST-udbygningen på stand-by og afskaffet de gebyrbelagte tilsyn, samt   fremsat forslag om ophævelse af arbejdsmiljøafgiften.

II.5. Støtte til forskning i arbejdsmiljø: Der er ikke foretaget noget i forhold til denne udmelding. Tværtimod er Arbejdsmiljøinstituttet skåret voldsomt ned.

II.6. Begrænsning af Arbejdstilsynets beføjelser i private hjem: Der er fremsat forslag, som har flertal.

II.7. Ophævelse af hvile/fritidsregler ved hjemmearbejde: Arbejdsmiljørådet (parterne) er kommet med en indstilling til ministeren, som lemper hviletidsreglerne.

II.8. Ligelønsstatistik: Implementering af den tidligere regerings forslag om ligelønsstatistik er udskudt på ubestemt tid. HK vil anlægge sag ved EF-domstolen mod regeringen.