Slagternes frie valg

Af Mogens Hjorth, formand for NNF's landbrugsgruppe

faglig talt Med den ny overenskomst kan slagteriarbejderne selv vælge mellem løn, ferie og pension. Det er en fleksibel ordning, der ikke bare giver den enkelte større indflydelse men også vil skabe større sammenhold og solidaritet.

Løn, tryghed og frit valg var centrale temaer for os slagteriarbejdere ved de netop overståede overenskomstforhandlinger med Dansk Industri. Indbyrdes sammenhold og solidaritet er af afgørende betydning for, at vi kan opnå resultater. Sammenhold og solidaritet er også vigtige værdier for vores medlemmer i hverdagen på arbejdspladserne. Vores overenskomst er en normallønsoverenskomst, og det var første gang, vi skulle forhandle med Dansk Industri. I 2001 forhandlede vi med Slagteriernes Arbejdsgiverforeninger, der på det tidspunkt var medlemmer af SALA. Først ved den tredje urafstemning godkendte medlemmerne et mæglingsforslag, der var fremsat af forligsmanden.

Oven på erfaringerne fra 2001 gennemførte vi en omfattende medlemsdebat. En af konklusionerne blev, at vi havde brug for færre og mere samlende krav. Kravet om frit valg var et samlet krav. Den fritvalgs-ordning, vi nu har fået gennemført via centrale forhandlinger, giver det enkelte medlem ret til at vælge, hvordan 2,7 procent af lønnen skal fordeles mellem:

  • fritid – op til seks dage med fuld løn
  • øget pensionsindbetaling
  • kontant udbetaling
  • eller en kombination af ovenstående, for eksempel fire fridage kombineret med øget pensionsindbetaling

Ud over, at ordningen imødekommer et konkret ønske fra vores medlemmer om øget indflydelse, rummer den perspektiver for udvikling af vores overenskomster til gavn for både medlemmer og arbejdsgivere.

Ordningen er meget fleksibel. Når den giver den enkelte ret til at vælge øget fritid, kan det lade sig gøre, fordi ikke alle ønsker lige meget fritid. Derfor forventer arbejdsgiverne et nettoresultat, der giver flere produktionstimer med den samme arbejdsstyrke. Samtidig forventer de med god ret, at ordningen vil være et aktiv i forhold til at rekruttere og fastholde arbejdskraften.

Som fagforening forventer vi, at ordningen vil skabe øget sammenhold og solidaritet, fordi fællesskabet med frit valg skaber mere plads til den enkeltes behov. Det er vel ikke helt utænkeligt, at konkrete og centralt forhandlede rettigheder til det enkelte medlem er en farbar vej til at synliggøre fordelene ved at organisere sig fagligt.

24For at modvirke, at det frie valg skaber større lønmæssig ulighed, har vi fortsat prioriteret en solidarisk lønfordeling gennem forhøjelse af vores timeløn (mindstebetaling) med 5 kroner til 105 kroner. Timetillægget, som alle får, bliver hævet med 2,50 kroner og akkorderne bliver justeret.
Samtidig bliver det obligatoriske pensionsbidrag hævet til 9 procent. Endelig bliver en række centralt forhandlede tryghedselementer i form af teknologiaftaler, uddannelsesaftaler og fratrædelsesgodtgørelser også forbedret. Således er medlemmerne sikret rimelige betingelser i forhold til den udvikling og afvikling, der konstant finder sted i vores branche.

Ikke på trods af men netop på grund af fritvalgs-ordningen forventer vi, at vores overenskomst er under udvikling. Måske kan nogle af de solidariske elementer i normallønsoverenskomsterne ligefrem få et comeback her i starten af det 21. århundrede.