Sådan svarer politikerne:

Af

S: Historisk chance skal udnyttes

»Vi har fremlagt et forslag om at forbedre de fysiske rammer i daginstitutionerne. Men vi vil ikke udvide arbejdsmiljøloven til også at gælde for børn. Børn går ikke på arbejde,« siger Socialdemokraternes socialordfører, Sandy Brink.

Under SR-regeringen var der forslag om at opstille minimumsregler for daginstitutionernes fysiske rum. Socialdemokraterne var med til at stemme forslaget ned.

»Det er ikke realistisk at lave helt præcise retningslinjer med de nuværende økonomiske rammer. På længere sigt er det en målsætning, vi har sympati med,« siger Sandy Brink.

Hun vender sig mod at lave centrale regler for, hvor mange voksne der skal være i institutionerne. »Det er en lokalpolitisk beslutning,« siger hun.

»I 1990’erne udbyggede vi daginstitutionerne. Nu skal vi sikre, at daginstitutionerne får et økonomisk løft ved ikke at skære i ressourcerne i samme takt, som børnetallet falder. Vi har en historisk chance.«

V: Frit valg skaber forbedringer

Venstres socialpolitiske ordfører Eva Kjær Hansen siger nej til en arbejdsmiljølov for børn i daginstitutioner.

»Forholdene er meget forskellige, nogle steder er der skovbørnehaver, andre steder er børnene på 4. sal. Det er svært at lave meningsfyldte regler, der dækker ordentligt. Den nuværende lovgivning er tilstrækkelig,« siger hun.

Venstre er også imod, at der skal være en national standard for, hvor mange børn en pædagog må passe. Eva Kjær Hansen henviser blandt andet til, at der er meget stor forskel på børnenes behov.

»Vi skal passe på med at blive så firkantede, at det bliver umuligt at tilfredsstille nogen,« siger hun.

For Eva Kjær Hansen ligger løsningen ikke i flere penge, men i at lederne bliver bedre til at prioritere deres tid. Samtidig er hun overbevist om, at de netop vedtagne regler om frit valg på dagsinstitutionsområdet vil tvinge kommunerne til at fokusere på kvaliteten i institutionerne.

SF: Flere penge

SF’s socialordfører, Villy Søvndal, vil give børnepasningen et økonomisk løft:

»Vi skal ikke sprede pengene over hele området, men målrettet give flere midler til at bryde den negative sociale arv. Vi ved, at daginstitutionerne er helt afgørende for de svage børn. Der må gives flere midler til projekter og institutioner, som arbejder med den sociale arv. Problemerne er jo ofte koncentreret i bestemte geografiske områder.«.

Derimod tror Villy Søvndal ikke på centrale regler for, hvor mange voksne der skal være per barn: »Det er for rigidt, forholdene er vidt forskellige landet over. Men der er brug for en slags arbejdsmiljølov for børn,« siger Villy Søvndal.

»Samtidig skal kommunen, forældre-foreningen og de pædagogiske fagforeninger gå sammen i den enkelte kommune og kortlægge institutionerne. De må udpege de institutioner, som ikke lever op til kravene om plads, luft og så videre. Hér må der gøres en ekstra indsats.«

KRF: Mere plads til børnene

Folketinget behandler tirsdag et forslag fra Kristeligt Folkeparti om en arbejdsmiljølov for børn. Forslaget indeholder centrale minimumsregler for, hvor mange voksne der skal være per barn i daginstitutionerne:

»Det seneste årtis udbygning af institutionerne er sket ved at proppe flere børn ind i de samme institutioner til det samme antal voksne. Vi bliver nødt til fra centralt hold at sætte nogle grænser,« siger Tove Videbæk, der er formand for Folketingets Socialudvalg.

Forslaget indebærer også minimumskrav til plads, hvilerum, legemuligheder med videre. Kristeligt Folkeparti erkender, at det kræver flere penge til børneområdet:

»Den nye lov skal først træde i kraft om fem år, så staten og kommunerne får tid til at lave en plan. Men vi har en historisk chance i disse år, hvor børnetallet falder og der bliver færre i institutionerne. Lad os bruge chancen til at give børnene mere plads og bedre kontakt til pædagogerne,« siger Tove Videbæk.