S-bagland kræver human udlændinge-politik

Af

Det socialdemokratiske bagland ønsker en klar socialdemokratisk vision frem for negative reaktioner på VK’s udspil, og partiet skal holde op med at forsvare systemerne. Ugebrevet A4 kan i dag løfte sløret for de politiske konklusioner fra Poul Nyrup Rasmussens danmarks-turne til 69 byer.

En klar og utvetydig politik på flygtninge- og indvandrerområdet. Sådan lyder det altoverskyggende politiske enkelt-budskab til Socialdemokratiet under partiformand Poul Nyrup Rasmussens rundrejse til 69 danske byer fra februar til august i år. Når det gælder indholdet, er det næsten samstemmende krav fra baglandet, at Socialdemokratiet skal føre en »anstændig og humanistisk« udlændingepolitik, samtidig med at der stilles krav og slås hårdt ned på indvandrer-kriminalitet.

En sammenskrivning af baglandets røst fremgår af en såkaldt logbog fra partiformandens Danmarks-turne. I sidste uge offentliggjorde partiet baglandets budskaber vedrørende den organisatoriske fornyelse. Ugebrevet A4 kan i dag løfte sløret for de politiske krav fra de mange møder. Logbogen blev i går fremlagt på et hovedbestyrelsesmøde i Socialdemokratiet og skal danne baggrund for S-kongressen, som i næste måned tager fat på både den politiske og organisatoriske fornyelse.

Referatet deler de i alt 88 møder op i tre grupper: S-møder for lokale partimedlemmer, møder med faglige tillidsfolk og borgermøder med adgang for alle. På Nyrups møder med socialdemokrater har kun »enkelte« ifølge logbogen ønsket en strammere udlændingepolitik. På møderne med tillidsfolkene har kun »nogle få« peget på, at der er for mange flygtninge i Danmark, mens der på borgermøder med S-formanden har været en lidt større gruppe med det synspunkt, at partiet har været for langmodig over for flygtninge og indvandrere.

Som konklusion på møderne opstiller logbogen en top 10-liste for ønskerne til Socialdemokratiets politik i den kommende tid:

  1. Udlændingepolitik. Baglandet ønsker ubetinget, at Socialdemokratiet fører en »humanistisk og anstændig« politik i forhold til flygtninge og indvandrere. Der skal lægges vægt på integration og skaffes arbejde til de nye danskere, men der skal også stilles krav – blandt andet om danskkundskaber. Og der må gerne gås med fasthed til de kriminelle elementer. Der er forventning om, at Socialdemokratiet lukker sin uklare linie på området.
  2. Uddannelsesreformer. Der peges specielt på folkeskolen, men også på erhvervsuddannelserne og praktikpladssituationen, kvalitetsløft i gymnasiet. Socialdemokratiet skal sikre de udsatte skoleformer som for eksempel produktionsskoler.
  3. Skat. Der er i specielt S- og LO-kredse ønske om et skatteudspil – der ikke mindst kan adressere de grønne afgifter, som er upopulære mange steder. Reformen skal gerne have en klar social fordelingsprofil med lettelser på personskatten for de lavtlønnede.
  4. Bolig. Specielt LO- og S-kredsen ønsker et boligudspil, der kan være et alternativ til VK-planen om at sælge ud af den almennyttige sektor. Et udspil, som tager luften ud af den overophedede boligsektor ved mere boligbyggeri.
  5. Regionalpolitik. De enkelte regioner skal sikres beskæftigelse, uddannelsesmuligheder og overlevelse.
  6. Sundhed. Socialdemokratiet skal gå til kernen i sundhedssektoren og tage fat på arbejdsorganisering og styring af sygehusene.
  7. Ældre. Specielt møderne med tillidsfolkene og borgermøderne har efterlyst initiativer der kan sikre »det grå guld« en plads på arbejdsmarkedet.
  8. Kommuner. Der tales i alle tre grupper – men specielt på S-møderne – om behovet for en kommunalreform med overvejelser om regioner i stedet for amter, kommunesamarbejde og mindre enheder i storbyerne.
  9. EU. Der ønskes fra specielt borgermøder og S-møder, at Socialdemokratiet fører en offensiv EU-linie i forhold til blandt andet forbehold og euro.
  10. Service. Mange har tilkendegivet, at det vil være fint, hvis kommunerne kan tilbyde tilkøbsydelser på forskellige områder i den offentlige sektor. En fremgangsmåde, som regeringen netop har valgt at afvise.

Poul Nyrup Rasmussen har været i direkte dialog med små 1.400 socialdemokratiske medlemmer, cirka 900 faglige tillidsvalgte og godt 3.000 borgere. I alt cirka 5.300 personer. Overordnet set er meldingen til Socialdemokratiet, at man nu må fremlægge og fokusere på sin egen politik frem for at forholde sig negativt til VK-regeringens. De lokale partifæller ser gerne, at partiet bevæger sig væk fra at være forsvarer af systemerne og det bestående. Socialdemokratiet skal sætte ind mod bureaukrati, ineffektivitet og regelrytteri i de offentlige systemer. Baglandet savner en socialdemokratisk vision i stil med »Gang i 90’erne«. Og så er det i orden, hvis de velstillede kommer til at betale for visse velfærdsgoder.