STRESSAMOK

Regeringen stresser sine ansatte

Af | @IHoumark

Christine Antorini (S), Mette Frederiksen (S) og flere andre ministre presser deres ansatte til det yderste. Medarbejderne i flere ministerier døjer i stigende grad med stress, viser en kortlægning foretaget af A4. Når embedsmænd mistrives, kan det ramme borgerne i form af lovsjusk og lang ventetid på afgørelser, påpeger faglig leder.

Arbejdspresset er vokset markant i ministerierne i de seneste år.

Arbejdspresset er vokset markant i ministerierne i de seneste år.

Foto: Finn Frandsen/Polfoto

Embedsfolk der arbejder for ministre som Christine Antorini (S) og Mette Frederiksen (S) skal løbe stærkt – nogle gange for stærkt. Flere medarbejdere går nemlig helt ned med stress og bliver syge i månedsvis.

Det viser en stor kortlægning af ministeriernes arbejdsmiljø foretaget af Ugebrevet A4. Den dokumenterer, at stress har været et voksende problem i en række ministerier under den nuværende regering.

Undervisningsministeriet
Kilde: Health Group

Ugebrevet A4 har via aktindsigt fået udleveret såkaldte arbejdsplads-vurderinger (APV’er) fra alle 20 ministerier. Her kan man se de ansattes vurderinger af deres trivsel og psykiske velbefindende på arbejdet. Og de viser, at travlheden er så stor i flere ministerier, at medarbejderne lider under det.

Når man skrålæser APV’erne, får man indtryk af, at arbejdspresset er steget i ministerierne i de senere år. Hans Hvenegaard, direktør for TeamArbejdsliv

Eksperter i arbejdsmiljø Hans Hvenegaard og Karen Albertsen fra arbejdsmiljø-firmaet TeamArbejdsliv har gennemgået APV’erne fra ministerierne for A4 og har et tydeligt billede af udviklingen.

»Når man skrålæser APV’erne, får man indtryk af, at arbejdspresset er steget i ministerierne i de senere år,« siger Hans Hvenegaard, som er direktør for TeamArbejdsliv.

Alarmerende oplysninger

Ifølge de to eksperter fra TeamArbejdsliv tyder APV’erne på, at der er alvorlige problemer med stress i en række ministerier. De ser blandt andre alarmerende oplysninger om stress/arbejdspres i APV’erne fra:

  • Skatteministeriet
  • Undervisningsministeriet
  • Fødevareministeriet
  • Justitsministeriet
  • Ministeriet for By, Bolig og Landdistrikter

Eksempelvis konkluderer eksperterne om udviklingen i forhold til stress i Undervisningsministeriet:

»Der synes at være sket en betydelig forværring mellem 2010 og 2013.«

Beskæftigelsesministeriet
Kilde: Epinion

Det skal understreges, at APV’erne for ministerierne er udtryk for et øjebliksbillede. Der kan være sket både forbedringer og forværringer, siden APV’erne blev lavet.

Uheldige konsekvenser for borgerne

Farlig stress og jag går ikke alene ud over ministrenes mænd og kvinder. Det rammer i sidste ende også borgerne i form af eksempelvis alenlange ventetider, når klagesager skal afgøres. Lovsjusk og dårlig kvalitet i arbejdet kan blive resultatet, når embedsmænd er topstressede.

Når ansatte i ministerierne bliver presset for hårdt, betyder det i sidste ende, at betjeningen af borgerne bliver dårligere. Peter Raben, næstformand for HK Stat

Det forklarer Peter Raben, som er næstformand for fagforbundet HK Stat.

»Når ansatte i ministerierne bliver presset for hårdt, betyder det i sidste ende, at betjeningen af borgerne bliver dårligere. Det kan eksempelvis føre til lange sagsbehandlingstider,« siger Peter Raben, og fortsætter:

»Hvis du hele tiden er presset på dit arbejde, har du måske heller ikke det samme overskud mentalt til at give borgerne så god en betjening, som du egentlig gerne vil, hvad enten det er telefonisk eller personligt. Nogle steder er der jo ligefrem sat tid på, hvor meget du må bruge på hver enkelt telefonisk henvendelse.«

Ministerium vil lægge sig i selen

Flere kilder peger på, at den nuværende regering ikke har bidraget til at gøre medarbejderne mindre stressede.

Regeringen har haft travlt med at lave reformer. Med statsminister Helle Thorning-Schmidts (S) egen formulering, er regeringen gået »reformamok«. Det gælder for eksempel i Undervisningsministeriet, hvor Christine Antorini (S) har sat gang i reformer af folkeskolen og er på vej med reformer af erhvervs-uddannelserne og gymnasierne.

Det kan mærkes i ministeriet, bekræfter departementschef Jesper Fisker.

Miljøministeriet
Kilde: Ennova

»Som ministerium har vi de senere år været begunstiget af at sidde med nogle meget store og spændende opgaver med en reform af folkeskolen og af erhvervsuddannelserne. Det har øget presset på organisationen, men det skal vi kunne klare,« siger Jesper Fisker.

Der er sket noget i centraladministrationen. Kravene til at levere – og levere hurtigt – har været stigende i de senere år Lars Qvistgaard, formand for Overenskomstforeningen i Djøf

Han forsikrer, at ministeriet lægger sig i selen, for at undgå at ansatte går ned med stress.

En giftig cocktail

Lars Qvistgaard fra Djøf er ikke i tvivl om, at den reformivrige regering har bidraget til stress i ministerierne.

»Vi har en regering, som har valgt at lave om på rigtigt, rigtigt mange ting. Også på indretningen af centraladministrationen. Derudover har vi en økonomisk krise, hvor mange er blevet meget mere bevidste om, hvad det betyder, hvis de mister deres job. Det kan være med til at give stress og bekymringer, når der jævnligt sker besparelser og nedlægges stillinger i staten,« siger Lars Qvistgaard.

Peter Raben fra HK Stat peger på et giftigt mix af forhold, som stresser folk i ministerierne:

»Ud over besparelser har ministerierne i de senere år været gennem mange ændringer af strukturerne. Nogle medlemmer giver udtryk for, at de evindelige ændringer næsten ikke er til at holde ud,« siger han og kommer med konkrete eksempler:

»Jeg har hørt mange bemærkninger fra medlemmer, som siger ’Øv, nu skal vi flytte igen’ eller ‘Nu skal organisationen ændres igen, og så kommer der ny chef med nye tanker, og så skal vi igen ændre kurs.’«

Den er gal hos flere ministre

APV’erne fra ministerierne levner ingen tvivl om, at tempoet i nogle ministerier er blevet sat op under den nuværende regering. I nogle tilfælde grænsende til det farlige for medarbejderne.

Fødevareministeriet
Kilde: Ennova

Eksempelvis fremgår det af APV’er fra departementet under Beskæftigelsesministeriet, at de ansatte oplever stigende problemer med stress-relateret sygdom.

I 2011 sagde 6 procent af de ansatte, at de inden for det seneste år havde været nødt til at tage sygedage på grund af psykiske påvirkninger som stress eller udbrændthed.

To år senere i 2013 var flere ansatte rundt om daværende beskæftigelsesminister Mette Frederiksen blevet syge af stress. Da var andelen fordoblet til 12 procent.

I Undervisningsministeriet under Christine Antorinis ledelse er det også blevet værre med stress. I 2010 opfattede 28 procent af Undervisningsministeriets ansatte stress som et ‘stort’ eller ‘moderat’ problem for dem selv. I 2013 var andelen steget til 37 procent.

Justitsministeriet
Kilde: Crecea

Faktisk er det så galt med stress i Undervisningsministeriet, at en del ansatte er gået ned med stress og har været sygemeldte i månedsvis.

Læs "Ekstremt arbejdspres: Kirsten vejede 32 kilo" på Avisen.dk.

Kontorfolk med hjertebanken

Generelt tegner der sig et billede i ministeriernes APV’er af, at embedsværket er kommet under stigende pres de senere år. Det indtryk genkender Lars Qvistgaard, der er formand for Djøf’s Overenskomstforening samt formand for Akademikernes arbejdsmiljøpolitiske udvalg.

Djøf organiserer de mange jurister, statskundskabere og økonomer i det, som blandt embedsmænd kaldes centraladministrationen – altså ministerierne.

»Der er sket noget i centraladministrationen. Kravene til at levere – og levere hurtigt – har været stigende i de senere år,« fortæller Lars Qvistgaard.

Djøf har spurgt sine medlemmer, om de oplever deres arbejdsplads som præget af stress. Blandt medlemmer ansat i det offentlige sagde 43 procent i 2008, at de ’i høj grad’ eller ’i nogen grad’ oplevede arbejdspladsen som stresset. Fire år senere i 2012 var andelen vokset til 54 procent.

Mere stress i det offentlige
Kilde: Djøf. Undersøgelse blandt medlemmerne i 2008 og 2012.

»En del af vores medlemmer døjer med alvorlige symptomer på stress som eksempelvis vedvarende søvnbesvær, hovedpine, koncentrationsbesvær eller manglende lyst til sex,« fortæller Lars Qvistgaard.

Bedre ledelse efterlyses

Peter Raben fra HK mener, at problemerne langt hen ad vejen drejer sig om dårlig ledelse og har generelt ikke den store fidus til mange af kontorcheferne, afdelingslederne og topcheferne i ministerierne.

»Det halter generelt med lederne i ministerierne, når det gælder om at skabe et bedre psykisk arbejdsmiljø. Det bliver ikke prioriteret særligt højt,« mener Peter Raben. Han efterlyser kurser og indsatser, der kan få cheferne i staten til løbende at prioritere medarbejdernes trivsel.

»Desværre er det ikke en fast bestanddel af kurser for ledere i staten, at det psykiske arbejdsmiljø er uhyre vigtigt for at opnå alle de resultater, som topledere og politikere ønsker,« siger Peter Raben.

Indsats er på vej

Snart lanceres der imidlertid en større indsats for at skabe bedre ledelse i staten.

Indsatsen under overskriften ‘God arbejdsgiveradfærd’ bliver sat i værk af Moderniseringsstyrelsen under Finansministeriet.

Meningen med indsatsen er at gøre de tusinder af ledere i staten mere bevidste om, hvor vigtigt det er, at de er helheds-orienterede i deres ledelse.

Eksempelvis dur det ikke, at man som kontorchef i et ministerium er så optaget af at skabe resultater, at man driver rovdrift på medarbejderne, som derefter knækker sammen af stress.

Lederne skal ifølge ’God arbejdsgiveradfærd’ have fokus på at skabe et godt, tillidsfuldt samarbejde og en høj grad af trivsel blandt medarbejderne.

 

Om undersøgelsen

Ugebrevet A4 har bedt om aktindsigt i alle 20 ministeriers seneste og forrige Arbejdspladsvurderinger (APV’er) og trivselsundersøgelser. Alle ministerier har i større eller mindre omfang efterkommet anmodningen om aktindsigt.

APV’erne/trivselsundersøgelserne er udarbejdet af forskellige konsulentfirmaer, der bruger forskellige metoder med hensyn til fx formulering af spørgsmål og afrapportering. Det gør det vanskeligt at sammenligne på tværs af ministerier og over tid. Derfor har Ugebrevet A4 bedt arbejdsmiljø-eksperterne Hans Hvenegaard og Karen Albertsen fra TeamArbejdsliv om at gennemgå APV’erne/trivselsundersøgelserne.