FARVEL OG TAK

Principiel afgørelse: Aldersdiskrimination at tvinge fagformænd på pension

Af | @journallan

Det er ulovlig forskelsbehandling, hvis faglige organisationer har aldersgrænser for, hvornår formanden eller andre lønnede tillidsvalgte skal stoppe. Det vurderer Ligebehandlingsnævnet i en principiel sag, som nu skal prøves ved domstolene. Det kan blandt andet betyde, at FOA’s love, som tvinger formand Dennis Kristensen på pension i 2018, er ugyldige.

Siden han blev valgt i 2008, har Dennis Kristensen vidst, at han skal stoppe i 2018, for da rammer han aldersgrænsen. Han vil ikke gøre et krav gældende overfor FOA. Men han mener, at forbundets love bør ændres på dette punkt. - Arkivfoto fra FOA kongres i 2008

Siden han blev valgt i 2008, har Dennis Kristensen vidst, at han skal stoppe i 2018, for da rammer han aldersgrænsen. Han vil ikke gøre et krav gældende overfor FOA. Men han mener, at forbundets love bør ændres på dette punkt. - Arkivfoto fra FOA kongres i 2008 Foto: Rune Evensen/Scanpix

I årtier har formænd og næstformænd i fagbevægelsen haft en fast udløbsdato, så de skal stoppe, når de når en bestemt alder. Det har været med til at sikre et løbende generationsskifte og undgå åbne formandsopgør, men nu kan fagbevægelsen blive tvunget til at skrotte aldersgrænserne.

Sidste sommer slog en principiel afgørelse fra Ligebehandlingsnævnet nemlig fast, at den tidligere formand for HK/Privat, Karin Retvig, blev ulovligt forskelsbehandlet på grund af alder, da hun i 2011 ikke kunne genopstille til posten, fordi hun var over 60 år.

HK har valgt ikke at betale den godtgørelse på 25.000 kroner, som Ligebehandlingsnævnet har tildelt Karin Retvig. Derfor skal sagen nu afgøres ved domstolene.

Men efterfølgende har FOA op til forbundets kongres i november sidste år fået udarbejdet et juridisk notat af professor, dr.jur. i arbejdsret ved Københavns Universitet, Jens Kristiansen.

Heri konkluderes det, at det er ”nærliggende”, at lønnede tillidsvalgte også er omfattet af forbuddet mod forskelsbehandling på grund af alder. Og at FOA’s love, som tvinger formand Dennis Kristensen til at stoppe på posten, når han når pensionsalderen i 2018, som konsekvens heraf vil være ugyldige.

Alle de store LO-forbund

HK og FOA er langt fra alene om at have aldersbestemte fratrædelser for deres formænd. Det samme er tilfældet i hovedorganisationen LO og andre store LO-forbund som 3F og Dansk Metal.

Derfor vil alle de nævnte fagforbund være nødt til at slette aldersgrænserne, hvis domstolene stadfæster Ligebehandlingsnævnets afgørelse.

Det forklarer Christian Højer Schjøler, adjunkt ved Juridisk Institut på Syddansk Universitet med speciale i arbejdsret, som har skrevet ph.d. om aldersdiskrimination.

»Hvis Ligebehandlingsnævnets afgørelse står til troende, så vil det samme gælde for de øvrige aldersgrænser. Det er ligegyldigt, om det er en bestemt alder, eller om det er knyttet op på den gældende folkepensionsalder. Der er stadig tale om aldersdiskrimination,« fastslår Christian Højer Schjøler.

Indtil der kommer en endelig domstolsafgørelse, kan de faglige organisationer godt beholde deres tvungne pensionsalder. Dog risikerer de, at andre tillidsvalgte følger i fodsporene på Karin Retvig og kræver godtgørelse for ulovlig forskelsbehandling.

»Lige nu kan man opretholde reglerne med den kalkulerede risiko, at det er usikkert, om de er gyldige eller ej. Men i det øjeblik, at der foreligger en domstolsafgørelse, som ikke kan ankes, så skal man rette ind efter den gældende retstilstand,« siger Christian Højer Schjøler.

Tvivl om Dennis Kristensens pension

Den næste højtprofilerede forbundsformand, som falder for de omdiskuterede aldersgrænser, er FOA-formand Dennis Kristensen, der fylder 65 i februar 2018.

På FOA's kongres i november sidste år var der en stribe forslag om at ændre forbundets love, der tvinger formanden til at stoppe med udgangen af den måned, hvor folkepensionsalderen indtræder.

Men konklusionen blev, at loven fastholdes, selvom Dennis Kristensen får et par måneder ekstra i formandsstolen for at kunne afslutte overenskomstforhandlingerne på det offentlige område.

»Jeg har ikke kvababbelser over, at jeg skal gå af. Da jeg blev valgt som formand i 2002 var det en præmis, at jeg skulle stoppe i 2018.« Dennis Kristensen, forbundsformand, FOA

Forud for kongressen havde FOA på baggrund af HK-sagen ellers fået lavet et juridisk notat af professor, dr.jur. i arbejdsret ved Københavns Universitet Jens Kristiansen, som konkluderer følgende:

"Sammenfattende er det nærliggende, at lønnede tillidsvalgte personer vil være omfattet af forskelsbehandlingslovens forbud mod forskelsbehandling på grund af alder."

Som en konsekvens af dette vil FOA's aldersgrænse være ugyldig, og FOA vil formentlig have pligt til at betale en godtgørelse svarende til 9 måneders løn, hvis man pålægger Dennis Kristensen at fratræde sin post, når han når folkepensionsalderen, fremgår det af det juridiske notat.

Alligevel besluttede kongressen at følge hovedbestyrelsens indstilling og fastholde pensionsreglerne.

Vil ikke gøre krav gældende

Over for Ugebrevet A4 understreger Dennis Kristensen, at han ikke vil gøre et krav gældende mod FOA, selvom den tvungne pensionsalder viser sig at være ulovlig.

»Jeg har ikke kvababbelser over, at jeg skal gå af. Da jeg blev valgt som formand i 2002 var det en præmis, at jeg skulle stoppe i 2018, og derfor kan jeg ikke finde på at gøre et andet krav gældende. Dertil kommer, at jeg har haft en høj løn som forbundsformand, så det bliver ikke i FOA, at vi får en sag om det her,« siger Dennis Kristensen.

FOA-formanden tilføjer dog, at han i mange år - også før han blev formand - har kæmpet for at få ændret lovene, så en formand ikke skal træde tilbage midt i en valgperiode, fordi han når en bestemt alder.

»Mit gæt vil være, at Jens Kristiansen får ret, og så skal FOA på et tidspunkt ændre sine love. Så kan man også gøre op med den anden del, så man slipper for at holde en omkostningsfuld ekstraordinær kongres med det ene punkt på dagsordenen at vælge ny formand,« siger Dennis Kristensen.

LO: For tidligt at konkludere noget

Også i LO fastslår forbundets love, at formanden og de fire næstformand skal afgå senest, når de når den individuelle pensionsalder.

»Det siger sig selv, at LO's love altid skal overholde gældende lovgivning.« Lizette Risgaard, formand, LO

Det var blandt andet med udsigten til snart at falde for aldersgrænsen, at Harald Børsting i 2015 stoppede som LO-formand og åbnede op for valget af Lizette Risgaard som ny formand.

Lizette Risgaard vil dog heller ikke gå nærmere ind i gyldigheden af LO's pensionsregler, før der er en aklaring i sagen mellem HK og Karin Retvig. 

»Det siger sig selv, at LO's love altid skal overholde gældende lovgivning. Jeg kan forstå, at sagen ikke er afsluttet, men fortsætter i en retssag. Alene af den grund er det for tidligt at konkludere noget,« siger Lizette Risgaard i en skriftlig kommentar til Ugebrevet A4.

En god, klarhjernet formand

Ifølge arbejdsmarkedsforsker Henning Jørgensen fra Aalborg Universitet er aldersgrænserne et vigtigt instrument for de faglige organisationer.

»Det er lavet for at sikre, at medlemmerne har en troværdig, god, klarhjernet formand. Der giver det en ekstra hjælp, at man kan sige, at vi vi vil altså ikke have en 80-årig formand, som skal sidde og tale om de unges interesser,« siger Henning Jørgensen.

Han tilføjer, at det kan være svært og uhensigtsmæssigt at skulle vælte en siddende formand. Hvis de faglige organisationer bliver tvunget til at droppe aldersgrænserne, forventer han derfor også, at man vil lave nogle andre regler omkring valget af formænd.

»Man bliver nødt til at lave nogle andre opstillingsregler. (…) Ellers risikerer man at få sådan nogle diktatorer, man ikke kan komme af med.« Henning Jørgensen, arbejdsmarkedsforsker, Aalborg Universitet

Det kan for eksempel være regler om et maksimalt antal valgperioder, eller år, som en tillidsvalgt kan sidde på posten.

»Man bliver nødt til at lave nogle andre opstillingsregler, som kan sikre en eller anden form for turnusordning. Ellers risikerer man at få sådan nogle diktatorer, man ikke kan komme af med.«

Henning Jørgensen opfordrer dog til foreløbigt at slå koldt vand i blodet. 

»Jeg er sikker på, at den her sag med Karin Retvig kommer til at køre hele vejen til EU-Domstolen, og her er det slet ikke sikkert, at man kommer frem til samme resultat som Ligebehandlingsnævnet«, siger han. 

Claus Hjort taler imod fagbevægelsen

Ugebrevet A4 har været i kontakt med både HK og Karin Retvig. Ingen af dem ønsker at kommentere sagen, så længe der ikke er en endelig afgørelse.

Men i Ligebehandlingsnævnets afgørelse kan man læse, at HK har argumenteret for, at Karin Retvig som politisk valgt tillidsperson ikke var at betragte som lønmodtager og dermed ikke omfattet af forskelsbehandlingens forbud mod aldersdiskrimination.

Ligebehandlingsnævnet har dog en anden opfattelse, og i det juridiske notat fra professor Jens Kristiansen fremgår det, at selvom lønnede tillidsvalgte normalt falder uden for den arbejdsretlige lovgivning, så er det anderledes i forhold til forskelsbehandlingsloven, hvor der gælder et ”udvidet anvendelsesområde”.

»Det ville undre mig, hvis en dansk domstol nåede frem til en klar afgørelse enten for eller imod uden først at indbringe sagen for EU-Domstolen.« Christian Højer Schøler, adjunkt, Syddansk Universitet

Samtidig påpeges det, at daværende beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) tilbage i 2006 udtalte sig direkte om lønnede tillidsvalgte i et svar til Folketingets Arbejdsmarkedsudvalg, da man ændrede undtagelsesreglerne i forskelsbehandlingsloven.

Udvalget havde anmodet ministeren om en kommentar til en henvendelse fra Dansk Arbejdsgiverforening, som kritiserede, at administrerende direktører også var omfattet af loven.

”Jeg har noteret mig DA’s synspunkt om, at lovforslaget ikke bør omfatte de adm. direktører (...). Retsstillingen for tillidsvalgte bør efter min opfattelse være den samme i det omfang hvervet er lønnet og dermed at betragte som lønnet beskæftigelse," skrev beskæftigelsesministeren dengang.

Det er et svar, som ingen i fagbevægelsen tilsyneladende har været opmærksomme på før nu.

Længere tid på arbejdsmarkedet

Ifølge adjunkt ved Syddansk Universitet Christian Højer Schjøler er det i høj grad  den danske implementering af EU's beskæftigelsesdirektiv, som skaber problemer for fagbevægelsens aldersgrænser.

I den danske forskelsbehandlingslov har man nemlig afskåret muligheden for at lave aldersgrænser i både individuelle kontrakter og nye overenskomster, medmindre alderen er af afgørende betydning for det pågældende erhverv.

»I andre medlemsstater i EU er det i højere grad tilladt at vedtage sådanne aldersgrænser, men det har vi fra dansk side ikke tilladt, selvom det var muligt i henhold til det bagvedliggende direktiv. Man har i stedet skubbet på for at fastholde folk længere tid på arbejdsmarkedet, og et af instrumenterne har været at gøre op med den aldersbestemte fratrædelse. Det er de regler, som lønnede tillidsvalgte efter alt at dømme også er omfattet af,« siger Christian Højer Schjøler.

I lighed med Henning Jørgensen forventer Christian Højer Schjøler dog ikke, at der vil være en endelig afklaring på sagen lige foreløbig.

»Det ville undre mig, hvis en dansk domstol nåede frem til en klar afgørelse enten for eller imod uden først at indbringe sagen for EU-Domstolen. Derfor må man regne med, at der går flere år, før vi har en endelig afklaring.«

Sådan er aldersreglerne i LO og de største medlemsforbund

LO: Formanden og de fire næstformænd skal afgå senest, når de når den individuelle pensionsalder. 

3F: Forbundsformanden skal fratræde på den kongres, hvor han/hun i efterfølgende kongresperiode er berettiget til at oppebære folkepension. Andre valgte tillidsfolk skal fratræde deres stilling ved udgangen af den måned, hvor de er berettiget til folkepension.

HK: Der kan kun vælges formand og næstformand, som ikke når folkepensionsalderen i valgperioden. Det gælder både i HK Danmark og de forskellige sektorforbund. (HK's love er ændret, siden 2011, hvor Karin Retvig stoppede. Tidligere måtte kandidater ikke være fyldt 60 år på valgdagen)

FOA: Valgte lønnede skal afgå ved udgangen af den måned, hvor folkepensionsalderen indtræder.

Dansk Metal: Formandens og forbundsledelsens valgperiode udløber på den første ordinære kongres 3 år før den til enhver tid gældende pensionsalder. Man kan dog fortsætte indtil pensionsalderen med hovedbestyrelsens godkendelse.

Kilder: Love for LO, 3F, HK, FOA og Dansk Metal