Nyt system skal løse strid om medlemmer

Af

Forbundenes grænsestridigheder om medlemmerne er uforståelige og giver fagbevægelsen et dårligt ry. Derfor skal der sættes håndfast ind over for dem.

LO’s ekstraordinære kongres skal tage stilling til et nyt fintmasket system til løsning af grænsestridigheder i LO-familien. LO’s ledelse har udarbejdet et udspil til et nyt system, som forbundene frem til kongressen skal behandle i et særligt udvalg. Udspillet skitserer et system, hvor der bliver taget hårdt fat på de tiltagende stridigheder om, hvor medlemmer skal være organiseret. I sidste instans kan LO’s grænseudvalg ifølge udspillet pålægge et forbund en økonomisk sanktion, hvis en aftale ikke efterleves. Stridighederne er ofte med til at give fagbevægelsen et dårligt ry og forekommer helt uforståelige for den enkelte. Det nye system forsøger at tage højde for alle situationer, men som udgangspunkt skal de involverede forbund selv løse konflikten.

Forbundene forpligter sig til at tage fat på de allerede eksisterende konflikter umiddelbart efter den ekstraordinære kongres og at løse fremtidige konflikter i en konstruktiv ånd. Det nye system indeholder tre metoder. 

  • Et forbund, som bliver opmærksom på en mulig grænsestrid, er forpligtet til straks at fremsende en begæring om forhandling med de involverede forbund, som for sin part er forpligtet til at møde op inden for en måned.
  • Ender forhandlingerne uden en løsning, er parterne forpligtet til senest tre måneder efter sammenbrud at søge mægling hos LO, jurister, arbejdsmarkedsforskere eller andre. Kan parterne ikke blive enige om en mægler, udpeges vedkommende af LO’s daglige ledelse.
  • Fører mægling ikke til noget, skal der gennemføres en urafstemning inden tre måneder. Parterne mødes herefter til nye forhandlinger, hvor resultat af urafstemningen indgår med stor vægt.

Med det nye system burde LO’s indblanding ikke være nødvendig. Men går konflikten helt i hårdknude, vil LO’s grænseudvalg med en dommer i spidsen træffe en bindende afgørelse på baggrund af en række angivne kriterier. Hvis et forbund ikke respekterer afgørelsen, kan grænseudvalget i sidste instans idømme forbundet en økonomisk sanktion.