Nyt LO vedtaget efter fire timers debat

Det nye LO kan tage fat på arbejdet med et nyt værdigrundlag, nyt fagpolitisk grundlag, ny beslutningsstruktur og nyt sæt af spilleregler for løsning af grænsesager under armen. De fire kongresoplæg blev enstemmigt vedtaget af kongressens 800 delegerede. Debatten kom vidt omkring, men der var enighed om hovedlinierne. Stoppet for partistøtten fik dog enkelte talere op på barrikaderne.

Debatten om LO-formand Hans Jensens beretning kom til at kredse om de to områder, der har budt på flest diskussioner og spændinger forud for den ekstraordinære kongres: Forholdet til Socialdemokraterne og de nye retningslinjer for behandling af grænsestridigheder. De fleste talere forholdt sig desuden til den historiske fornyelse af LO-fagbevægelsen og det nye værdigrundlags definition af forholdet mellem individet og fællesskabet.

KAD-formand Lilian Knudsen takkede for modet til at tænke nyt og betonede behovet for et stærkt og tidssvarende LO. Dog lagde hun ikke skjul på, at ideen om at standse tilskuddet til Socialdemokraterne ikke er avlet i Kvindeligt Arbejderforbunds have.

»Vi oplever urimelige og ubegrundede nedskæringer på blandt andet undervisningsområdet, som vi har meget svært ved at leve med. Derfor er det vigtigt med et fortsat samarbejde med Socialdemokraterne både centralt og lokalt. Den faglige og politiske kamp fortsætter, selv om vi standser støtten,« sagde Lilian Knudsen.

KAD-formanden beklagede det dårlige omdømme, som grænsestridighederne har betydet for fagbevægelsen.

»Det er næsten ligegyldigt, hvad vi gør af gode ting, så interesserer pressen sig ikke for det, men når vi begynder at kriges, så kan vi få plads på forsiden af aviserne,« sagde Lilian Knudsen, som mente, at grænsekonflikterne bunder i, at mange forbund har dårlige erfaringer med hinanden.

KAD’s hovedbestyrelse har udtrykt skepsis over for de nye retningslinjer til behandling af grænsekonflikter, men har trods alt valgt at støtte det kompromis, som blev indgået i LO’s hovedbestyrelse i torsdags.

»Men jeg håber aldrig nogensinde, at grænseudvalget bliver taget i brug, for vi skal kunne løse sagerne internt mellem forbundene.«

KAD har tidligere bebudet et ændringsforslag til den nye beslutningsstruktur i LO-ledelsen. Men KAD valgte i denne uge at trække forslaget om kønskvotering i den daglige ledelse tiltbage. Ifølge KAD-formanden har debatten i LO’s hovedbestyrelse vist, at der er vilje til at bevæge sig hen imod en større kønsmæssig ligestilling i den daglige ledelse.

»For os handler det om mangfoldighed, og vores forslag om kønskvotering er ikke nødvendigvis smidt ud med badevandet,« sagde Lilian Knudsen.

Stærk ideologisk tale

Formanden for Dansk Metal holdt en meget stærk ideologisk tale. Max Bæhring har været stærkt kritisk over for beslutningen om at droppe partistøtten fra LO.

»Fornyelse foregår i hverdagen,« sagde Metal-formanden, som mener, at fagbevægelsen allerede har fornyet sig meget og henviste blandt andet til de seneste overenskomstresultater, og til at antallet af forbund er svundet ind de senere år, og der er flere sammenlægninger på vej.

»Ved sidste overenskomst nåede vi op på ni procent til pensionsbidrag, og vi agter at gå videre, for der er masser at kæmpe for. Og der er al mulig grund til at sige til de unge, at de skal slutte op og komme med,« sagde Bæhring, som også mener, at den politiske kamp er lyslevende og roste LO-formanden for hans modstand mod egoismen og hans betoning af, at der med et nyt værdigrundlag ikke er tale om noget ideologisk opgør med fagbevægelsens oprindelige ståsted.

»Velfærdssamfundet er truet. Vi har en regering, som ikke vil noget godt for vores folk. De vil lave om på det, som vi har skabt,« sagde Max Bæhring og nævnte en række eksempler på regeringens ”asociale” politik.

»Kom ikke og fortæl mig, at der ikke er brug for politisk kamp, at der ikke er brug for at støtte folk, som kæmper vores sag. Og dem er der altså flest af i Socialdemokratiet,« sagde Metal-formanden.

HK-formand John Dahl lagde vægt på, at LO-fagbevægelsen fremover i endnu højere grad skal være til for medlemmerne, og at der skal være plads til forskellighed og individualitet inden for fællesskabet. Fagbevægelsen skal huske på, at medlemmerne hver for sig er kompetente mennesker, og LO og forbundene skal koncentrere sig om være en kvalificeret sparringspartner for medlemmerne.

»Det er ufattelig vigtigt at sende et signal til vores medlemmer om, at vi er til for dem. Fremtiden må bygge på den erkendelse, at der skal være råderum for den enkelte. Vi skal levere det, medlemmerne efterspørger og lade være med at give dem gode grunde til at melde sig ud,« sagde John Dahl blandt andet.

Han gjorde det dog samtidig klart, at individuelle rettigheder ikke giver nogen mening, hvis det ikke sker inden for fællesskabets rammer. Og han kan levende forestille sig en fremtid, hvor de kollektive overenskomster går hånd i hånd med muligheder for frit valg for de enkelte medlemmer.

Formanden for Nærings- og Nydelsesmiddelarbejder Forbundet (NNF), Henry Holt Jochumsen, lagde også vægt på, at fagbevægelsen skal hjælpe medlemmerne med at skabe et liv, der hænger sammen. Og han mener, at fagbevægelsen indimellem har glemt, at det er medlemmerne, det handler om.

»Vi har måske mange gange glemt, at det jo reelt er lønmodtagerne, der har facitlisten. Og derfor skal vi arbejde hårdt på at skabe en kvalificeret dialog med medlemmerne,« sagde Henry Holt Jochumsen.

Men han gjorde også opmærksom på, at uden lighed er der ikke plads til forskellighed, og for at fastholde ligheden under den borgerlige regering er der mere end nogensinde brug for et stærkt fællesskab mellem lønmodtagerne på tværs af fagforbundene.

Offentligt og privat ansatte må stå sammen

Kirsten Nissen, formand for Socialpædagogernes Landsforbund (SL), betonede nødvendigheden af, at offentligt og privat ansatte gør fælles sag i årene fremover. Hun illustrerede sit budskab med en fabel om en hest og et æsel, som er på vej til marked - æslet overbebyrdet med opbakning, hesten til gengæld fri for byrder. Men æslet dør, og så ender hesten med hele læsset.

»Vi er afhængige af hinanden, og svækkes den ene gruppe, går det ud over den anden. Det er den private sektor, der skaber det økonomiske grundlag for en velfungerende offentlig sektor. Men en velfungerende offentlig sektor er omvendt også grundlaget for dansk erhvervslivs succes. Vi deler skæbnefællesskab og kan bedst udvikle velfærdssamfundet i fællesskab,« sagde Kirsten Nissen.

SL-formanden glædede sig over, at selv om danske lønmodtagere i dag har alle mulige politiske anskuelser, så er der hos alle et ønske om netop velfærdssamfundets fortsatte beståen. Hun fandt det også meget positivt, at LO i sit nye værdigrundlag prioriterer indsatsen for de svage og udsatte grupper i samfundet.

El-forbundets formand, Erik Andersson, lagde i sit indlæg vægt på nødvendigheden af at få løst grænsestridighederne mellem forbundene, hvis det skal have mening at tale om et nyt LO.

»Bolden ligger hos forbundene. En god start på fornyelsen ville være, at man begyndte at tænke mere i faglig enhed end hidtil. Vi kan ikke leve på fortidens sejre, men må indrette os på en ny tids virkelighed, hvis vi skal have stoppet medlemsflugten og have held med at få fat i nye medlemmer blandt unge. Det kræver mod og vilje til forandring,« betonede han.

Formand for TIB, Arne Johansen hæftede sig ved processen omkring tilblivelsen af Nyt LO og opfordrede alle til nu at bakke op om den nye beslutningsstruktur.

»Vi har været igennem en lang og grundig proces og kender hinandens synspunkter nærmest på rygraden. Nu har vi pligt til at arbejde sammen,« sagde Arne Johansen, som personligt ikke er begejstret for stoppet for partistøtte til Socialdemokraterne, men trøstede sig ved, at forbundene selv kan fortsætte deres økonomiske bidrag.

Arne Johansen beskæftigede sig med, hvordan fagbevægelsen i fremtiden kan skabe en fælles taktik og strategi. TIB-formanden fandt hverken inspiration hos arbejdsgiverne eller de politiske partier, men hos moskusokserne, som står sammen og jager en isbjørn på flugt, når de trues.

»Og tænk, de har hverken været på FIU-kursus eller lederkursus.«

Større appel til FTF

Formand for HK-stat Peter Valdorff hæftede sig ved, at LO’s nye grundlag lægger en større vægt på den offentlige sektor og mente, at det vil være et godt grundlag for at appellere til de offentlige forbund i FTF.

Jacob Sølvhøj, medlem af den kollektive ledelse i Pædagogisk Medhjælper Forbund (PMF), lagde vægt på VK-regeringens eksperimenter med privatiseringer og udliciteringer, som senest har givet store problemer for de midt- og vestjyske togpassagerer, der nu er ofre for det private selskab Arrivas aflysninger af adskillige togafgange. Sølvhøj glædede sig derfor over, at LO i sit nye fagpolitiske grundlag har skærpet formuleringer i forhold til udliciteringer og privatiseringer.

Som et led i kampen mod den borgerlige regering glædede Jacob Sølvhøj sig også over, at LO-forbundene er blevet enige om en ny model for løsning af grænsekonflikter mellem forbundene.

»Det vil nok være naivt at tro, at de nye regler vil stoppe alle grænsekonflikter. Men det vil forhåbentlig betyde, at vi kan samle alle kræfter om at bekæmpe den borgerlige regering,« sagde Jacob Sølvhøj.

Han kaldte det også en rigtig beslutning at droppe LO-støtten til Socialdemokraterne, men slog også på, at det ikke skal betyde, at LO skal holde op med at være politisk aktive.

Margit Vognsen, næstformand i Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), erklærede sig bekymret for både LO-fagbevægelsen og Socialdemokraternes fremtid efter ”skilsmissen” i form af stoppet for partistøtte.

»Mange i den unge generation mener, at de kan klare sig selv uden for fællesskabet, men mange vil få meget brug for fællesskabet. Måske ender det med, at de unge selv skal til at genopbygge, hvad vi i sin tid byggede i fagbevægelsen. Jeg tror nemlig, at velfærdssamfundet kan rives ned hurtigere, end vi aner, og derfor er der grund til bekymring. Mange opgaver kan kun løftes i flok, og forstår vi ikke det i tide, taber vi,« sagde Margit Vognsen.

Hun udtrykte dog samtidig håb om, at det ikke vil gå nær så galt, og at LO og Socialdemokraterne godt kan stå sammen, selv om der ikke længere er økonomiske bånd mellem dem.

Dansk Funktionærforbund – Serviceforbundets formand, Karsten Hansen, var glad for LO’s nye værdi- og fagpolitiske grundlag og understregede, at et stærkt LO – underbygget af fagforbundene – er alfa og omega for Dansk Funktionærforbund. Både i den faglige og den politiske kamp.

»Guderne skal vide, at fagbevægelsen efter regeringsskiftet har været genstand for anslag og anslag med det ene formål, at vores medlemmer skal tvivle på, at vi er det rigtige for dem,« sagde Karsten Hansen.

Han håbede derfor også på, at de nye retningslinier for løsning af grænsekonflikter mellem forbundene vil blive respekteret af alle forbund, så kræfterne kan bruges på andre felter.

Forkert signal

Hans Halvorsen, formand for LO-Århus, var langt fra tilfreds med, at LO’s hovedbestyrelse har besluttet at stoppe den økonomiske støtte til Socialdemokraterne. Han opfordrede derfor hovedbestyrelsen til at genoverveje den beslutning.

»Jeg skal dybt beklage, at hovedbestyrelsen har droppet støtten. Det er et stærkt signal om, at vi ikke vil stå ved vores holdninger,« sagde Hans Halvorsen.

Han var heller ikke særlig imponeret af LO’s nye værdigrundlag, der ifølge Halvorsen hælder for meget til den form for individualisme, som de borgerlige markedsfører.

»Fagbevægelsen har jo altid bestået af stærke individer. Der er intet fællesskab og solidaritet uden stærke individer. Men der er heller ingen stærke individer uden fællesskab og solidaritet,« sagde Halvorsen.

Dennis Kristensen, formand for Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA), glædede sig over, at LO med sit nye værdigrundlag begynder at respektere det moderne fagforeningsmedlems ønske om at bestemme over sit eget liv og dermed forkaster den gammeldags holdning, at fagbevægelsen bedre end medlemmet selv ved, hvad der er rigtigt og forkert. Han fandt den rigtige balance mellem individualitet og kollektivitet afspejlet i det nye værdigrundlags formulering: »Den enkelte kan selv – sammen kan vi mere.«

»Det burde være indlysende, at dem der betaler gildet, også bestemmer, hvor skabet skal stå,« sagde Dennis Kristensen, der ligeledes glædede sig over LO’s nye, klare udmelding om en stærk offentlig sektor som fundamentet for velfærdssamfundet.

»En halv million medlemmer er ansat i stat, kommuner og amter, og det skal naturligvis afspejles i LO’s politik,« sagde Dennis Kristensen, der har været bekymret for, at ambitionsniveauet kun rakte til at lade LO være en hovedorganisation for ansatte på det private arbejdsmarked.

FOA-formanden nævnte de mange uheldige eksempler på forringelser af ansattes arbejdsforhold i forbindelse med privatiseringer og glædede sig i den forbindelse over, at LO-forbundene nu forpligter sig til i fællesskab at gå mod fremtidige forringelser, når offentlige arbejdspladser privatiseres.

Han havde gerne set, at LO havde givet de ansatte den afgørende indflydelse på, hvor de vil være organiseret efter en privatisering, men erklærede sig tilfreds med den model til behandling af organisationsstridigheder, man er nået frem til.

»I FOA havde vi gerne set en mere entydig løsning på grænsestridigheder, men vi har fået et langt mere offensivt værktøj til håndtering af problemerne,« sagde Dennis Kristensen.

Også Preben Rasmussen, formand for RestaurationsBranchens Forbund (RBF), glædede sig over, at man blandt forbundene er nået til enighed om en løsning af grænsekonflikterne.

»Det har fyldt alt for meget i den offentlige debat. Det har vi simpelthen ikke kunnet være bekendt at bruge så mange ressourcer på, og der er ingen tvivl om, at det har været skyld i medlemsflugt,« sagde han.

Ole Skals Pedersen, formand for Teknisk Landsforbund (TL), forsikrede, at TL bakker fuldt op om fornyelsen af LO:

»Målet må være en bevægelse, som det enkelte medlem kan identificere sig med, og som løser opgaverne til fælles bedste. Der skal være mulighed for, at vi styrker den enkelte, men vel at mærke i den kollektive ramme,« sagde TL-formanden blandt andet.

Han glædede sig også over, at KAD besluttede at trække forslaget om kønskvotering i LO-ledelsen. TL støtter nemlig ikke kønskvotering, men mener, at det afgørende for øget ligestilling er de vilkår, der gives i fagbevægelsen.

Langt til den stormfulde top

Christian Juhl fra SiD fra fagbevægelsens venstrefløj mente, at der var alt for lidt ”socialisme og klassekamp” i LO’s nye værdigrundlag og spurgte forsamlingen, hvad der er galt at tale om nationalisering i stedet for udlicitering. Formand for SiD’s bryggerigruppe, Finn Sørensen fulgte op med en kritik af LO’s linje over for EU og forliget om flere i arbejde.

Preben Raben, HK-tillidsrepræsentant for 25 medlemmer, sagde, at der set fra medlemmernes synspunkt er lang vej op til de stormfulde højder i toppen af fagbevægelsen. Og Raben foreslog fra talerstolen, at LO indfører direkte valg til formandsposten.

»Direkte formandsvalg ville gøre fagbevægelsen mere nærværende for hver enkelt. Og det vil også være med til at udvikle medlemsdemokratiet,« sagde Preben Raben.

Han mener også, at det burde lægges ud til medlemmerne, om fagbevægelsen skal give partistøtte, og hvilke partier der i givet fald skulle støttes.  

Kurt Nielsen, Dansk Metal, kaldte de første oplæg til værdigrundlag og forslag til behandling af grænsesager for ”noget makværk.”

»Det kunne være taget ud af Venstres partiprogram, men heldigvis fik vi rettet op på det.«

SiD’s formand Poul Erik Skov Christensen havde sikret sig den sidste taletid inden LO-formandens replik og benyttede den til at slå fast, at fagbevægelsen altid har kæmpet for både frihed og fællesskab. Det er to sider af samme sag, sagde SiD-formanden, som fremhævede Hans Jensens løfte om, at det ideologiske og politiske grundlag for fagbevægelsen står fast.

SiD’s formand påpegede, at det image, som fagbevægelsen har fået i offentligheden, er uretfærdigt og fremhævede, at den samlede LO-fagbevægelse ifølge hans overslag skaffede medlemmerne omkring to milliarder kroner sidste år. Omkring grænsesagerne mente SiD-formanden, at de seneste ugers debat har tegnet et skævt billede af, hvordan det står til. Langt de fleste konflikter løses af forbundene, sagede Poul Erik Skov Christensen. Og som en direkte replik til FOA’s formand sagde han, at SiD også arbejder for de bedst mulige resultater for medlemmerne.