Nyrup klar med udstrakt reform af partiapparat

Af | @MichaelBraemer

Gennemgribende ændringer af partistrukturen skal ruste Socialdemokratiet til den moderne virkelighed. Markedsføring og medlemshvervning bliver langt mere aggressiv og personlig. Der skal uddannes socialdemokratiske forbilleder, og en klar definition af de værdier, partiet står for og vil stå for i fremtiden, skal skabe det varemærke, der både vil samle og sælge. Den røde rose er passé.

Forslaget om udskifte partisekretær og de to næstformænd i Socialdemokratiet i torsdags var kun første skridt i bestræbelserne på at forny og forynge det gamle arbejderparti. Ni måneder efter det historiske valgnederlag sidste år tegner der sig en plan for, hvordan partiet kommer videre.

På Socialdemokratiets kongres i næste måned vil partiformand Poul Nyrup Rasmussen præsentere sit projekt, som skal revitalisere Socialdemokratiet og sætte kursen mod en sejr ved næste folketingsvalg. Hovedpunkterne har været drøftet i partiets forretningsudvalg og vil blive fremlagt på et hovedbestyrelsesmøde i den kommende weekend.

Planen, som Ugebrevet A4 i dag kan præsentere, har været under udarbejdelse siden foråret i samarbejde med et konsulentbureau.

I et 24 sider langt notat bliver det slået fast, at de gamle partiforeninger og kredse har svært ved at leve op til nutidens krav. 

»Den socialdemokratiske organisationsstruktur er grundlagt for over 100 år siden og bygger fortsat på det oprindelige billede. Vælgerforeninger og kredse opstiller kandidater og indstiller mennesker til at varetage funktioner i demokratiet. Dette system forudsætter, at de vælgerforeninger og kredse er repræsentative for befolkningen og vælgerne,« understreger notatet.

Virkeligheden i partiorganisationen er i dag præget af, »at partiorganisationen holder møder uden vælgermæssig effekt«. »Løfter og programerklæringer vedtaget af en lille gruppe politikere i røgfyldte lokaler«, »Vi er middelmådige, vores sprog er træt, og vi gentager os selv«, »Hierarkisk opbygget – Tordenskjolds soldater«, lyder stikordene til den skrappe selvkritik.

Dertil kommer, at den hurtige nyhedsformidling og moderne livsform gør det nødvendigt med radikale ændringer af partistrukturen.

»De nye generationers forventninger til politiske partier er, at individet skal opleve, at dets medvirken flytter på tingene. Det kræver hastighed og dynamik i påvirkningsprocesserne og forudsætter gennemskuelighed i strukturer og beslutningsprocesser«, hedder det i notatet, som herefter beskriver den nye virkelighed: I fremtidens socialdemokrati kan »alle blive registreret i partiets kartotek – ikke kun medlemmer«. »Netværksorganisation og direkte kontakt«, »Hårde og kontante løfter, der i praksis udgør en bindende kontrakt med vælgerne, og som hele partiet er enige i«, »Vælgerne og ikke kredsene er kandidaternes bagland«, lyder stikordene i S-notatet.

For at nå den ny virkelighed for partiet vil der på kongressen blive vedtaget en handlingsplan for fornyelsen. Notatet lægger op til at sætte fire skibe i søen:

  • Idepolitisk udvikling gennem studiekredse og nyt tidsskrift.
  • Aggressiv markedsføring og medlemshvervning.
  • Fornyelse af partistrukturen.
  • Branding. 
Idepolitisk udvikling

Studiekredsprojektet skal styrke partiets politiske debatkultur og samtidig levere inspiration til det nye principprogram, som den socialdemokratiske kongres skal vedtage i 2004. Studiekredsene etableres lokalt i samarbejde med AOF og vil blive inspireret af oplæg fra visionsseminarer, hvor en bred kreds af folketings- og lokalpolitikere samt kunstnere og fritænkere skal komme med deres bud på fremtidige, socialdemokratiske kerneværdier.

Studiekredsprojektet iværksættes ifølge planen i begyndelsen af det nye år og løber frem til kongressen i 2004. I samme periode skal der udgives i alt otte numre af et nyt idepolitisk orienteret tidsskrift som led i opprioriteringen af ideudvikling og den politiske debatkultur i Socialdemokratiet.

Markedsføring og medlemshvervning

Oprustningen udadtil skal gøre partiorganisationen mere opsøgende og kontaktskabende ud fra filosofien om, at valg vindes mellem valgene. En bedre dialog med befolkningen skal samtidig skaffe Socialdemokratiet flere medlemmer. Og nye medlemmer kan jo, som notatet konstaterer, »bidrage til en fornyelse og udvikling af partiets politik, der er i føling med befolkningen«. Notatet understreger også vigtigheden af at have medlemmer, der i alle landets kroge kan repræsentere partiet og kommunikere dets politik.

Allerede i oktober og frem til årsskiftet vil dette projekt sende folketingsmedlemmer, borgmestre og lokalpolitikere ud at stemme dørklokker. De vil være udstyret med en folder med de fire-fem politiske hovedmål, der vil blive udstukket af den kommende kongres som partiets grundlag frem til næste folketingsvalg.

Stem-dørklokker-aktionerne skal være startskuddet til mere systematisk medlemshvervning og efterfølgende medlemspleje. Internt i partiorganisationen skal der skoles i agitation, tages nye værktøjer som internet og telefon i brug til hvervningen og udtænkes kampagner, som hele organisationen samarbejder om. Uddannelse og udpegning af ansvarlige nøglepersoner går i gang lige efter kongressen i september, mens de første nye aktiviteter er planlagt til at finde sted i juli næste år.

Intern fornyelse
Det interne fornyelsesprojekt i organisationen skal geare især de lokale partiorganisationer til »Socialdemokratiets nye virkelighed«. Med andre ord sætte dem i stand til at imødekomme kravet fra nutidige medlemmer og vælgere om en flad, åben og udadvendt organisation. Visionen er, at det ikke er partiets ledelse, men medlemmerne selv, der skal være drivkraften i den socialdemokratiske organisation. Projektet skal løbe frem til kongressen i 2004, hvor erfaringerne skal danne grundlag for langsigtede strukturændringer i organisationen, som kræver ændringer af partiets love.

»Academy-processen« er den meget lidt folkelige arbejdstitel på et projekt, der foreløbig er begrænset til 2003. Det går ud på at udvælge og træne cirka 30 såkaldte ressourcepersoner, som skal være spydspidser og forbilleder i det nye socialdemokrati. De skal ikke kæmpe sig vej op i det traditionelle hierarki, men hurtigt have mulighed for at udvikle deres kompetencer og bruge deres talenter i forskellige udadvendte aktiviteter.

De 30 personer til Academy bliver udvalgt i slutningen af i år, og der vil blive set på kvalifikationer som entusiasme, sprog- og økonomikyndighed, modernitet, personlig profil og nytænkning. Derimod er det mindre afgørende, om de som udgangspunkt er partimedlemmer. I notatet luftes tanken om at gøre Academy til et permanent socialdemokratisk »brand«, der løbende vil kunne tiltrække talenter og dermed udvikles til et ekspanderende netværk af ressourcepersoner.

Branding

Målet med en branding-proces er at gøre partiets budskaber mere klare og synlige både internt og eksternt. Midlet er at finde frem til en fælles kommunikationsplatform, der understøtter såvel budskaber som aktiviteter og samtidig giver en forståelse af fælles mål og vision i organisationen. Hvad Socialdemokratiet står for i dag, og hvor det vil stå i fremtiden, er i øjeblikket ved at klarlægges i partiet. Det sker ifølge notatet på grundlag af blandt andet partiformand Poul Nyrup Rasmussens erfaringer fra sin tur rundt i landet og inspiration fra trendforskere og visionære politikere.

Det nye brand og en plan for, hvordan budskabet kommer ud til omverdenen, vil sammen en ny grafisk identitet til erstatning for den røde rose blive præsenteret på kongressen i september.