Ny faglig fusion på vej

Af | @GitteRedder

Stemmer medlemmerne ja i en urafstemning sidst på året, vil to nye storforbund være en realitet allerede i begyndelsen af næste år. FOA og PMF planlægger fusion, som skal ske samtidig med, at fusionen mellem SiD og KAD falder på plads.

Flere års dramatisk medlemstilbagegang i Pædagogisk Medhjælper Forbund, PMF, tvinger nu de ufaglærte pædagogmedhjælpere til at undersøge muligheden for at fusionere med Forbundet af Offentligt Ansatte, FOA, der i forvejen organiserer de kommunale dagplejere.

Et nyt storforbund med FOA’s 190.000 medlemmer og PMF’s godt 25.000 medlemmer kan blive en realitet allerede i begyndelsen af 2005, men det forudsætter, at medlemmerne i de to forbund stemmer ja ved en urafstemning i slutningen af dette år.

Medlem af forretningsudvalget i PMF, Jakob Bang, siger lige ud, at et medlemstab på cirka 1.000 medlemmer om året presser det lille forbund til organisatorisk nytænkning. Derfor har PMF’s hovedbestyrelse overvejet fire forskellige modeller for fremtiden.

Den ene model var en sammenlægning med BUPL, men så sent som i 2001 afviste de uddannede pædagoger at gå i fællesskab med medhjælperne. Også overvejelser om at gå med i fusionen mellem Specialarbejderforbundet, SiD, og Kvindeligt Arbejderforbund, KAD, blev hurtigt skrinlagt på grund af store fagligt-politiske forskelle. Til gengæld er der store faglige berøringsflader og perspektiver i et tættere samarbejde mellem de over 20.000 kommunale dagplejere og godt 10.000 specialpædagoger, som er organiseret i FOA.

Endelig undersøger PMF, hvordan man kan fortsætte som selvstændigt forbund ved at omstrukturere og effektivisere.

I store dele af medlemskredsen i PMF er der modvilje mod en sammenlægning med FOA. 10 ud af 32 hovedbestyrelsesmedlemmer stemte således imod at undersøge grundlaget for en mulig fusion med FOA.

»Mange har betænkeligheder ved en fusion, og derfor har vi da også vedtaget en principskitse, der fastlægger rammerne for fusionsdrøftelserne,« siger Jakob Bang.

En af de grundlæggende forudsætninger er, at det lille PMF ikke blot opsluges af det store FOA, at der er reel indflydelse til alle faggrupper, og at der sikres samarbejde med andre organisationer, man har arbejdspladsfællesskab med. FOA-formand Dennis Kristensen beroliger de skeptiske PMF’ere.

»Der bliver tale om en fusion mellem to selvstændige parter og ikke om en optagelse af et forbund i et andet. En optagelse er ikke demokratisk, og derfor bliver det en fusion, som også vil berøre FOA-strukturen, ligesom vi lægger stor vægt på at få diskuteret og formuleret et nyt fagpolitisk grundlag for dagplejere og pædagogmedhjælpere,« siger Dennis Kristensen.

Han ser store faglige perspektiver i en sammenlægning, fordi dagplejerne og pædagogmedhjælperne kan optræde med større styrke i samlet flok over for de kommunale og amtslige arbejdsgivere. Netop i lyset af de store udfordringer, som en kommunalreform fra år 2006 vil være for de offentligt ansatte, finder FOA-formanden det ekstra vigtigt at få en fusion på plads allerede nu.

»Men det er en meget ambitiøst tidsplan. Det kræver, at begge forbund udviser stor vilje. I FOA vil det også berøre vores lokale struktur, og vores medlemmer skal også ud i en urafstemning,« fastslår Dennis Kristensen.

En række arbejdsgrupper mødes i næste uge for at udarbejde grundlaget for en sammenlægning, og derefter skal de to forbunds hovedbestyrelser hver for sig arbejde videre med forslagene.

Godkender hovedbestyrelserne fusionsgrundlaget, skal en FOA-kongres i oktober og en PMF-kongres i november endeligt stemme ja til fusionen, som derefter skal ud i urafstemning. Ifølge PMF’s love skal to ud af tre medlemmer stemme ja til en fusion.

Sideløbende med de nye fusionsplaner mellem FOA og PMF, arbejder SiD og KAD på højtryk for at få deres fusion gjort til virkelighed per fra 1. januar næste år. Allerede i slutningen af april er der ekstraordinære kongresser i SiD og KAD med en kommende fusion som øverste punkt på dagsordenen.

Bliver de to nye storforbund vedtaget, vil det faglige landskab ændre sig markant i  2005 og antallet af LO-forbund blive 17.