Om Navnehjulet

 • Arbejde de tre job, som personen oftest har.

 • Bopæl – de tre kommuner, hvor personen udgør den største andel.

 • Alder gennemsnitlig alder for alle med navnet.

 • Bolig – Sådan bor personen.

 • Kriminalitet – andel personer med pågældende navn, som har fået en straf de seneste fem år. Er typisk høj for navne med lav gennemsnitsalder.

 • Indkomst – gennemsnitlig indkomst før skat.

 • Civilstatus – viser om personen er gift, single, samlevende eller lever i registreret partnerskab.

 • Karriere - er personen chef, studerende, pensionist eller lønmodtager.


Sådan gjorde vi

Data til navnehjulet er købt i Danmarks Statistik. Vi har talt fornavne blandt personer, der boede i Danmark 21. december 2012, og som var fyldt 18 år denne dag.

Vi har kun medtaget navne, hvis der var mindst 100, der havde det pågældende navn. Vi har koncentreret os om personernes første navn. En person, der hedder Jens Peter Hansen, tæller altså kun med som Jens. Navne med bindestreg er medtaget, hvis de i øvrigt lever op til ovenstående betingelser.

Navne, der kan bæres af både mænd og kvinder, er beregnet hver for sig og kan slås op hver for sig.

 • Arbejde - De mest almindelige erhverv for hvert navn er fundet således: Danmarks Statistik kender fra indkomstregisteret den dominerende beskæftigelse i løbet af året for hver enkelt dansker. Hvis ikke personen har været registreret hos skattevæsenet i 2011, er der ingen stillingsoplysning. Det samme gælder personer, som i hele perioden var på kontanthjælp, ledige, efterlønnere mv. Denne gruppe indgår altså ikke i optællingen. Vi har, i det omfang det var muligt, medtaget de tre stillingsbetegnelser, som personer med det pågældende navn oftest havde i 2011. Vi har forenklet de ofte lange officielle stillingsbetegnelser og slået nogle sammen. Fx har vi ændret ”dyrkning af markafgrøder inden for jordbrug” til ”arbejder med landbrug”.

 • Bopæl - Vi oplyser i hvilke tre kommuner, man oftest støder på et givet navn. Vi ved fx, hvor mange, der i hver kommune hedder Peter, og vi ved, hvor mange mænd der er i hver kommune. For hver kommune beregner vi andelen, der hedder Peter – lige som vi gør for alle andre navne i undersøgelsen. Dernæst finder vi de tre kommuner, hvor andelen af hvert enkelt navn er størst. Da nogle af ø-kommunerne er små og derfor relativt hyppigt vil dukke op i oversigterne for visse navne, er flere af disse ikke taget med.

 • Alder - Når vi har beregnet gennemsnitsalderen for et givet navn, er den beregnet som et gennemsnit for samtlige, der har navnet, uanset om de er børn eller voksne. Dette er gjort for at finde den ”sande” gennemsnitsalder.

 • Bolig - Oplysningen om en person bor i egen bolig eller til leje kommer fra BBR (Bygnings- og Boligregistret) pr. 1. januar 2013. Summen af andel lejere og andel ejere giver ikke altid 100 procent, da der ofte er en mindre del, der er uoplyst.

 • Kriminalitet - Når vi oplyser, om bæreren af et givet navn er mere eller mindre kriminel end danskerne i almindelighed, bygger det på en optælling af, om man har fået en straf i de seneste fem år (2008-2012). Afgørelser i form af frifindelser og tiltalefrafald er ikke medtaget.

 • Indkomst - Indkomsterne er gennemsnitsindkomster for indkomståret 2011. Vi har brugt Danmarks Statistiks variabel ”Samlede indkomster”. Læs mere om ”Samlede indkomster”.

 • Civilstatus - Single dækker alle enlige, uanset om man har været gift eller ej. ”Samlevende” dækker også par, der er samboende. Se Danmarks Statistik for oplysninger om forskellen.

 • Karriere - Vi har forenklet ved at slå nogle betegnelser sammen. ”Ledig” er lagt sammen af ”Arbejdsløs mindst halvdelen af året” samt ”Modtager af dagpenge (aktivering og lign., sygdom, barsel og orlov). ”Uden for arbejdsmarkedet” udgøres af ”Førtidspensionister”, ”Folkepensionister”, ”Efterlønsmodtager mv.” og ”Kontanthjælpsmodtager”. ”Andre” udgøres af ”Medarbejdende ægtefælle”, ”Andre” samt ”Uoplyst”.

Nogle navne kan være meget populære på ét tidspunkt og upopulære på andre tidspunkter. Derfor kan alders-profilen svinge meget fra navn til navn. Hvis to navne har meget forskellig andel straffede, er det derfor en god ide at tjekke, om forskellige aldersgennemsnit er en del af forklaringen.

Navnehjulet er skabt af Ugebrevet A4 i samarbejde med Kaas & Mulvad og Hottype Consulting. Grafisk design af Pia Seidler.