Misvisende tal fra Finansministeriet

Misvisende tal fra Finansministeriet

En række Venstre-politikere med statsminister Anders Fogh Rasmussen i spidsen har i de forløbne uger beskæftiget sig intensivt med Ugebrevet A4s beregninger for taksterne i daginstitutionerne i landets 25 største kommuner.

Finansministeriet har i et svar til Folketinget rejst tvivl om tallene og offentliggjort sine egne beregninger, der viser, at taksterne falder i år. Og Venstres finanspolitiske ordfører Kristian Jensen har i et åbent brev til ugebrevets redaktion forlangt en berigtigelse af tallene.

På den baggrund har A4 bedt det uafhængige Bureau2000, som i mange år har beskæftiget sig med udregning af institutionstakster, om at gennemgå Finansministeriets tal, som vi ved første øjekast fandt usammenlignelige i forhold til A4’s beregninger.

På baggrund af notatet fra Buraeu 2000 og brevveksling i Finansministeriets behandling af sagen kan det konkluderes, at Finansministeriet har anvendt to kunstgreb til at afvise de konklusioner, som Ugebrevet A4 bragte den 12. januar.

  • Finansministeriet har ikke beregnet takster for en familie med årsindkomst på 380.000 kroner, som er den ene af A4’s familietyper. Beregningerne bygger på en årsindkomst på 374.632 kroner. Dermed er familien kunstigt sat ned i indtægt og opnår på papiret en lavere pris for børnepasning på grund af fripladsrabatten. Kunstgrebet er sket ved, at ministeriet har fraregnet både forældrenes og arbejdsgiverens ATP-bidrag i årsindkomsten.
  • Uden at oplyse det i redegørelsen har Finansministeriet desuden givet familierne et højere fripladstilskud i 2004 end i 2003. Dermed reduceres takststigninger i 2004, fordi familien samtidig gives en større rabat end året før. Kunstgrebet er sket ved, at ministeriet har anvendt en anden regulering af lønnen end den regulering, der ellers anvendes i resten af beregningerne.

I notatet fra Bureau 2000 er der lavet nye beregninger af takststigningerne i de 25 største kommuner. Disse beregninger regulerer familiernes indkomst, så de i begge år opnår samme tilskud, og der tages udgangspunkt i den korrekte årsindkomst og ikke Finansministeriets kunstigt nedsatte årsindkomst.

Beregningerne viser, at der ikke er tale om lettelser til familier, der tjener 380.000 kroner i år. Tværtimod er der for familier med et og to børn tale om takststigninger i løbende priser, der er mere end dobbelt så store som Finansministeriets resultater. Modsat Finansministeriets tal vil familier med et, to og tre børn ifølge de nye beregninger også i gennemsnit opleve stigninger, selvom der korrigeres for inflation.

Trods forsøg på at udlægge tallene anderledes, så bekræfter Finansministeriets tal, at A4´s konklusion rent faktisk er korrekt for de cirka 75 procent af børnefamilierne, der betaler fuld pris.

Ifølge Finansministeriets tal stiger taksterne i løbende priser i 24 ud af de 25 kommuner for disse familier. Og renset for inflation er taksstigningerne stadig en realitet i 18 ud af landets 25 største kommuner.

For yderligere kommentar, kontakt redaktør Bent Winther 35 24 60 38

For yderligere dokumentation, kontakt journalist Jan Birkemose 35 24 62 64