Mistillid og tavshed hersker på offentlige arbejdspladser

Af

Lærere, sosu-assistenter og kommunale kontorfolk føler ikke, de får fuld opbakning fra deres politiske chefer. Kun hver femte fornemmer fuld tillid fra kommunens øverste embedsmænd, viser ny undersøgelse. Måske derfor har hver femte medarbejder undladt at indberette uforsvarlige forhold på jobbet. Fagforbund og professor i ledelse kalder det en farlig kurs.

Foto: Foto: Søren Bidstrup, Scanpix

RESPEKT En hverdag, hvor det er lige så unormalt at opleve fuld tillid fra chefen, som det er normalt at tie om uforsvarlige forhold. Sådan ser virkeligheden ud på mange offentlige arbejdspladser.

Ifølge en helt ny undersøgelse foretaget blandt 3.700 offentligt ansatte, forud for trepartsforhandlingerne, der blandt andet skal forsøge at skabe forbedringer og moderniseringer i den offentlige sektor, har tillidskulturen i den offentlige sektor store problemer.

Således viser undersøgelsen, blandt medlemmer fra seks forskellige forbund, at hver femte har undladt at indberette om »uforsvarlige forhold« på deres arbejdsplads til ledelsen. Samtidig viser undersøgelsen, at kun hver femte i høj grad oplever tillid fra deres administrative ledelse.

Undersøgelsen ryster ikke bare de offentligt ansattes faglige forbund, der samstemmende mener, at mistilliden er konsekvensen af en omsiggribende kontrolkultur. Også ledelsesekspert, professor Steen Hildebrandt fra Institut for Ledelse på Aarhus Universitet er alarmeret. Ikke mindst over, at så mange tier om uforsvarlige forhold.

»Det er ikke godt det her. Det er forkert,« siger han og uddyber om tavsheden om de uforsvarlige forhold.

»Det skal ikke være sådan. ’Uforsvarligt’, er jo noget, der er voldsomt. Det er ikke bare noget, der er dårligt. Det er noget, som er helt forkert, og det er noget, man skal gå til sin chef med,« siger han.

Mistillid er udbredt

Men selv om det er oplagt, at man bør gå til sin chef med oplysninger om uforsvarlige forhold, er det måske ikke helt så nemt, hvis man føler, at chefen ikke har tillid til en. Og netop tillid er en stor mangelvare.

Mens hver anden lærer, sosu-assistent eller HK’er føler, at de får fuld tillid fra børnenes forældre og borgerne, er det kun hver sjette, der føler, at kommunens politikere bakker helt og holdent op om arbejdet. Og i bred forstand er det kun hver femte offentligt ansatte, der føler en »høj grad« af tillid fra kommunens øverste administrative ledelse.

Undersøgelsen, som ikke er repræsentativ for alle offentligt ansatte i Danmark, er foretaget blandt medlemspaneler hos seks ’kommunale’ fagforbund; FOA, 3F, Socialpædagogernes Landsforbund, Danmarks Lærerforening, BUPL og HK Kommunal.

Højt på dagsordenen

I de igangværende trepartsforhandlinger, som genoptages i dag, er tilliden til offentligt ansatte i forbindelse med en modernisering af den offentlige sektor et centralt element – ligesom regeringen i sit regeringsgrundlag fra oktober sidste år forpligtede sig på at skabe en reform med fokus på »tillid, ledelse, faglighed og afbureaukratisering«.

Netop derfor afholder en række fagforbund i dag en høring på Christiansborg om det, nogle har døbt ’Tillidsreformen’ for at advare om konsekvenserne af den manglende tillid.

HK Kommunal kalder det da også direkte »farligt«, hvis medarbejderne undlader at indberette uforsvarlige forhold på arbejdspladsen – også fordi det i værste fald kan dække over direkte ulovligheder. Aben placerer HK hos de kommunale chefer.

»Vores oplevelse er, at der er kommet en ny type ledere i det offentlige, som ikke længere sætter en ære i at overholde aftaler og regler, men sætter økonomien over menneskelige hensyn,« vurderer formand for HK Kommunal, Bodil Otto, i en skriftlig kommentar til undersøgelsen.

FOA-formand Dennis Kristensen efterlyser dog en større ansvarlighed hos den enkelte medarbejder i forhold til at indrapportere uforsvarligheder:

»Offentligt ansatte burde sige fra, hvis de ser noget, der ikke er acceptabelt. Det her bekræfter desværre, at offentligt ansatte må tage både et større kollektivt, men også et individuelt ansvar,« siger han.

Frygt fører til tavshed

Danmarks Lærerforening mener, det er offentlige chefers skyld, hvis ikke de ansatte siger fra. En medarbejder skal selvfølgelig kunne fortælle omverdenen, sin kommune, om kritisable forhold, påpeger Gordon Ørskov Madsen, formand for overenskomstudvalget i Danmarks Lærerforening:

»Noget af det, som lukker munden på folk i dag, er, hvis man føler, at man sætter sit eget job på spil. Så vil man hellere holde sin mund.«

Set fra arbejdsgiverside, Kommunernes Landsforening (KL), er det også alvorligt, hvis hver femte ikke indrapporterer forhold, der er »uforsvarlige«.

»Det tal burde selvfølgelig være nul. Principielt bør man gøre opmærksom på ting, der er uforsvarlige – selv om det ikke nødvendigvis behøver at være uforsvarligt, fordi nogen opfatter det sådan. Det skal man selvfølgelig gøre sin nærmeste leder opmærksom på,« siger Høje Taastrups borgmester Michael Ziegler (K), der er formand for KL’s Løn- og personaleudvalg, og slår fast, at ingen bør frygte at miste jobbet, hvis de informerer om uhyrligheder.

»Jeg tror ikke, du kan finde eksempler på, at nogen har mistet deres job, hvis de gik til chefen med noget forkert. Og det er da uheldigt, hvis folk undlader at gøre opmærksom på uforsvarlige forhold,« siger han.

Dårlig ledelse

Professor Steen Hildebrandt er alarmeret over, at en så relativt stor procentdel medarbejdere ikke føler, de har fuldstændig tillid fra de kommunale ledelser. Han beskriver en anden undersøgelse, hvor offentligt ansatte for nylig skulle angive, hvad der sker, hvis de laver en dårlig præstation på jobbet. Konklusionen var, at det ikke havde nogen konsekvens – hvilket ifølge Steen Hildebrandt falder tilbage på dårlig ledelse.

»På samme måde med denne undersøgelse. Der må ikke være så mange medarbejdere, som ikke føler, de har politikernes og forvaltningens tillid. Hvis ikke man føler, der er tillid til ens arbejde, er der fand’me noget galt. Medarbejderen skal vide, hvad der skal til for, at det, jeg laver, er i orden. Hvis jeg laver en dårlig præstation, og der ikke sker en skid, er det mangel på ledelse,« siger han.

Erhvervspsykolog Kit Sanne Nielsen vurderer, at medarbejderne i den offentlige sektor savner at blive set, kommunikeret med – have følelsen af nærhed.

»Det kunne føre til, at medarbejderne ude i institutionerne ville opleve en større anerkendelse af deres arbejde. Det betyder ikke ros, men at det arbejde, de laver, bliver set,« siger hun, men påpeger også, hvad der i virkeligheden betyder mest for en medarbejder i eksempelvis en vuggestue.

»Det, du primært mærker, er jo anerkendelsen fra brugerne, forældre og forældrebestyrelse. Det, at de understøtter og samarbejder, er det vigtigste for medarbejderne i forhold til at skabe et godt psykisk arbejdsmiljø. Det er det, der rammer ind i hjertet på den enkelte. Det er ikke den peptalk, som kommunaldirektøren står og holder ved festlige lejligheder. Det betyder stort set ingenting,« vurderer hun.

Brug for kursskifte

Ifølge FOA-formand Dennis Kristensen har de senere års udvikling på det offentlige område kun haft en retning:

»Vi har over en meget lang årrække opbygget en mistillidskultur i den offentlige sektor. Ledelsen har ikke tillid til de ansatte, og de ansatte har heller ikke tillid til ledelsen. Vi laver meget detaljerede regler i vores overenskomster, fordi tilliden til, at folk reagerer fornuftigt, ikke er til stede. Den er helt gal,« siger han og fortsætter:

»Medarbejderne har nok fornemmelsen af, at de er til for de mennesker, de skal arbejde for, men når de så skal sættes i arbejde, har de, der skal sætte dem i arbejde, ikke nær den samme tillid, som borgerne har. Det er deprimerende og dybt foruroligende for velfærdssamfundet,« vurderer Dennis Kristensen.

Ifølge Bodil Otto, HK Kommunal, er det på tide at styre den offentlige sektor i en anden retning.

»Vi har brug for et kursskifte, hvor de seneste ti års regelstyring helt ned i detaljen erstattes af tillid, og hvor politikerne anerkender den offentlige sektors rolle som værdifuld og som forudsætning for, at vi kan få øget vækst i den private sektor.«

Ikke vores skyld

KL’s Michael Ziegler er ked af situationen og medarbejdernes sukken efter tillid. Og faktisk er han ikke helt uenig i fagbevægelsens måde at betragte den offentlige sektor på: Præget af mistillid. Det er bare ikke KL’s skyld.

»Jeg mener, vi har tillid til medarbejderne, og jeg benytter selv alle lejligheder til at understrege, hvor stor betydning, de kommunalt ansatte har, og det store arbejde, de udfører,« siger han.

»Men når medarbejderne på gulvet ikke oplever tillid, hvad skyldes det så? Er det min måde at agere på – eller mit byråd? Eller er det i virkeligheden noget af det papirvælde, som vælter ned i hovedet på medarbejderne, og som i al væsentlighed stammer fra regeringen og Folketinget? Jeg tror, det er det sidste,« siger han og foreslår en enkel – men ofte gentaget – løsning.

»Man kan rydde op i papirvældet, især forstået som den mistillid, man kan læse ind i bureaukratiet fra regering og Folketinget. Vi hælder regler på med skovl, men fjerner regler igen med en pincet. Det er det, der er sket de seneste mange år,« siger han.