Kvinder kræver plads

Af forbundssekretær i Kvindeligt Arbejderforbund, Tove Møller Pedersen

FAGLIGT TALT Hvis en ny LO-struktur skal fremstå som tidssvarende og bare rimeligt fremtidssikret, så må ledelsen – i modsætning til nu – afspejle hele medlemsskaren. Og halvdelen af medlemmerne er faktisk kvinder.

Når de delegerede på LO’s kongres om kort tid skal diskutere og beslutte en helt ny struktur for LO, vil det foregå på mændenes præmisser. Selv om LO-forbundene tilsammen har 700.000 kvinder som medlemmer ud af i alt 1,4 millioner, så udgør kvinderne kun en fjerdedel af de delegerede på kongressen. Det betyder, at dobbelt så mange mænd som kvinder skal sætte dagsorden for LO’s fremtidsvisioner.

Det er på høje tid, at LO tager initiativ til en handlingsplan, der gør op med gammeldags beton i fagbevægelsen – også på det her område. Hidtil har vi ikke været tilhængere af kønskvotering, men med de negative tendenser, vi ser i dag på ligestillingsområdet, så kan kønskvotering blive et nødvendigt redskab. Hvis en ny LO-struktur skal fremstå som både tidssvarende og bare rimeligt fremtidssikret, så må ledelsen – i modsætning til nu – afspejle hele medlemsskaren. Fremtidens unge kvinder – og mulige nye medlemmer – står nemlig ikke med hatten i hånden og beder om indflydelse. De kræver den og tager den.

Det er et paradoks, at selv om halvdelen af LO’s kontingenter indbetales af kvinder, må kvinderne fortsat kigge langt efter ligeløn, barselsfonde med mere, som har stået på kvindernes ønskeliste i årevis. Medlemmerne bliver stadig mere opmærksomme på, hvad de får for deres penge, og jeg tror, LO må regne med, at også kvinderne kræver, at deres ønsker bliver taget alvorligt.

Det handler både om forbedringer i arbejdslivet, men det handler også om legitimitet i forhold til sammensætningen i de beslutningstagende organer. Altså om de strukturforandringer, der nu skal ske.

Det store spørgsmål er, hvordan vi på demokratisk vis kan sikre den demokratiske lige repræsentation af begge køn. Det kræver både et fokus på valgregler på alle niveauer og på de normer og formelle og uformelle strukturer, der råder i LO og forbundene. Vedtægtsændringer må sikre, at ledelser og delegerede til enhver tid afspejler sammensætningen af medlemmer på køn.
Uden forandringer på disse fronter vil LO i mange år endnu fremstå som en gammeldags, mandsdomineret mastodont præget af maskuline værdier.

24bMen det kræver, at den øverste ledelse beslutter at sætte power på en proces, der for alvor giver den samlede organisation en ny viden, som vil præge os alle sammen.

Man har taget et lille tilløb med tre uddannelser af faglige kvinder, der skal medvirke til at øge rekrutteringsgrundlaget til flere faglige lederposter. Det er fint, og det må fortsætte. Men det må suppleres med en langt mere omfattende tilførsel af viden til hele organisationen over få år, hvis LO for alvor skal fremstå som en reelt ny organisation, der kan tænke i køn og mangfoldighed.
LO blev i sin tid dannet af mænd for mænd. Det bærer LO voldsomt præg af den dag i dag. Det går ikke længere, når halvdelen af midlerne kommer fra det andet køn. Hvis man ønsker noget nyt, må man gøre noget andet end man plejer. Så enkelt er det.