Kompromis sætter punktum for grænsestridigheder

Af

Et fintmasket system skal gøre en ende på fremtidige konflikter om medlemmernes organisering. SiD og FOA, som tidligere stod skarpt over for hinanden, har begge fået indrømmelser.

To dage før lørdagens ekstraordinære kongres lykkedes det endelig at nå et kompromis, der forhindrede splittelse i LO-familien om behandlingen af grænsesager. Dermed kunne kongressen vedtage et helt nyt sæt spilleregler for, hvordan stridigheder om, hvor medlemmerne skal organiseres, i fremtiden skal løses.

»Det nye system betyder, at eventuelle grænsesager kan løses hurtigt og effektivt og til størst mulig gavn for medlemmerne og deres arbejdsvilkår. Dermed har vi fået nogle redskaber til at sætte en stopper for en type af konflikter, som i mange år har været med til at forværre fagbevægelsens omdømme i befolkningen,« siger LO-formand Hans Jensen.

Til det sidste koncentrerede uenighederne sig om, hvilke kriterier der skal gælde, når offentligt ansatte efter en udlicitering overgår til private virksomheder. Især Specialarbejderforbundet (SiD) og Kvindeligt Arbejderforbund (KAD) har stået på det synspunkt, at det er den gældende overenskomst på et område, der er afgørende. Det betyder, at eksempelvis portører, som efter en udlicitering ikke længere er ansat på et offentligt sygehus, men i et privat selskab, som hovedregel skal overflyttes til det forbund, som har overenskomst på det private område. Modsat har Forbundet af Offentligt Ansatte (FOA) krævet, at en gruppe medlemmer, hvis arbejde udliciteres, skal kunne forblive i den fagforening, hvor de hidtil har stået – eventuelt ved at sende spørgsmålet til urafstemning.

Kompromisset betyder, at der i fremtiden både skal tages hensyn til det »faglige fællesskab«, som medlemmerne indgår i, forholdene omkring overenskomsterne, den historiske tilknytning, uddannelsesforholdene og naturligvis hvilke grænseaftaler, der er lavet mellem forbundene.

Endelig hedder det i forligsteksten, at »der skal lægges afgørende vægt på medlemmernes mulighed for at søge at afværge eventuelle forringelser af løn- og ansættelsesvilkår eller arbejdsmiljømæssige forhold.« Dette nye kriterium er en imødekommelse af FOA, som har måttet opgive sit oprindelige krav om, at medlemmerne som en metode til løsning af konflikterne i sidste ende skulle kunne stemme om det. En urafstemning kan ifølge kompromisforslaget kun komme på tale, hvis de stridende forbund er enige om det. FOA har i flere tilfælde anført, at deres medlemmer har fået ringere vilkår i forbindelse med en udlicitering. Fremover vil blandt andet lønforhold blive taget med i betragtning, når grænsesagerne skal afgøres.

Som det fremgår, er der rig mulighed for fortolkninger af indholdet i det nye sæt spilleregler. I sidste instans er det et særligt grænseudvalg bestående af en dommer og to personer udpeget af LO’s hovedbestyrelse, som kan træffe afgørelser om, hvor en gruppe af medlemmer skal være organiseret. Grænseudvalget kommer ind i billedet, efter at forhandlinger og mægling mellem de stridende forbund er slået fejl. Og grænseudvalget har i sidste ende mulighed for at idømme bøder, hvis et forbund efter en afgørelse i udvalget ikke overflytter de medlemmer, det er blevet pålagt.