Historisk spareplan skal skaffe penge til S-valg

Af | @GitteRedder

Socialdemokraternes partikontor sættes til salg, og medlemmerne kan se frem til højere kontingent og ringere service. Det økonomisk pressede parti er tvunget ud i en kæmpe omstilling af hele organisationsapparatet for at få råd til at føre professionelle valgkampe. Den kommende weekends hovedbestyrelsesmøde skal godkende den omstridte spareplan.

Socialdemokraterne er i fuld gang med den mest gennemgribende reorganisering af partiarbejdet nogensinde. Presset på økonomien på grund af faldende medlemstal og LO’s afvikling af den årlige millionstøtte betyder, at den nye partisekretær Jens Christiansen nu står i spidsen for at effektivisere og omstille et gammeldags partiapparat til et moderne, digitalt parti.

På Socialdemokraternes hovedbestyrelsesmøde på fredag og lørdag i Svendborg skal hovedbestyrelsen drøfte og vedtage omlægningen af partiets organisation. Ugebrevet A4 er i besiddelse af de to notater »Aktivitetsplan 2003 – nye organisatoriske mål« og »Reorganisering af partikontoret«, der udstikker hovedpunkterne i fornyelsen og spareplanen:

 • Partikontoret flytter fra Thorvaldsensvej på Frederiksberg. Huset er for stort, og adressen for dyr. Derfor sættes den røde bygning til salg snarest. Fremover vil partikontoret bestå af cirka 15 medarbejdere, heraf 5 HK’ere og 10 konsulenter. Spareplanen har betydet fyringer af 12 medarbejdere på partikontoret, og det har ført til intern kritik af, at der samtidig skal ansættes en håndfuld nye konsulenter.
 • Højere kontingent. Lavvande i pengekassen og LO’s stop for tilskud tvinger Socialdemokraterne til at spare op til valgkampe. Derfor skal der etableres en central valgfond med det formål at skabe et solidt økonomisk grundlag for fremtidige kampagner. I den forbindelse anbefaler nogle forretningsudvalgsmedlemmer forhøjelse af kontingentet. 
 • Der etableres et Fagligt Forum for samarbejde, der skal fungere som bindeled mellem socialdemokraterne og fagbevægelse og være samlingspunkt for en række fælles fagligt-politiske aktiviteter.
 • Mest mulig information omlægges fra papir til digital information. Al korrespondance til hovedbestyrelse og forretningsudvalg sker fra nu af udelukkende via e-mail. Det sparer personale og penge.
 • Fornyelse af Socialdemokraternes hjemmeside. Nyt design, bedre drift og vedligeholdelse.
 • Egen trykning af materialer og pjecer ophører. Fremover skal det arbejde købes ude i byen.
 • Reform af partiets interne uddannelser, Socialdemokratiets Tillidsrepræsentant Uddannelser, STU. I løbet af næste år skal et udvalg fremlægge en handlingsplan for mere moderne, fleksible og billigere kurser.
 • Ny struktur. Der nedsættes et lovudvalg, som frem til kongressen i 2004 udarbejder reviderede partilove. Især med henblik på at få mere levende partiforeninger og nye arbejdsformer i både foreninger, hovedbestyrelse, forretningsudvalg og på kongresser.
 • Øget samtænkning og tværgående samarbejde mellem partikontor og Christiansborg.
Lavere serviceniveau

Som det fremhæves i de interne notater, betyder nedskæringer i antallet af medarbejdere »et generelt lavere serviceniveau over for organisationen på alle områder. Det gælder både enkeltmedlemmer, der henvender sig, MF’ere, partiforeninger, kredse, udvalg, hovedbestyrelse og forretningsudvalg«. Men formand for Socialdemokraterne i København og medlem af partiets forretningsudvalg, Bo Sandberg, advarer mod for meget sortsyn:
»Der må ikke sænke sig en dyne af resignation og selvmedlidenhed over partiet. Hele systemet skal til at være mere selvhjulpent, og det er ikke nogen skade til. Men nedskæringerne går ud over servicen, og det er ikke altid bekvemt.«

Han kalder det en nødvendig, men også smertefuld omstilling til mere moderne tider.
»Det er et forsøg på at bringe organisationen ind i det 21. århundrede og ændre partikontoret fra at være en produktionsvirksomhed til at være en mere strategisk politisk enhed,« siger Bo Sandberg.

Formand for Socialdemokraterne i Frederiksborg Amt, Benny Hestbech, mener, at det er nødvendigt at forhøje medlemskontingentet, som koster cirka 300 kroner årligt.
»Jeg tror godt, at folk vil betale 100 kroner ekstra om året i kontingent. Valgkampagner bliver ikke billigere i fremtiden, og hvis partiet skal have mulighed for at lave professionelle og effektive valgkampagner, skal vi have et årligt overskud på minimum seks-otte millioner kroner, som vi kan spare op i en valgfond,« siger Benny Hestbech.

På egne ben

Med cirka 50.000 medlemmer og en kontingentforhøjelse på 100 kroner vil partiet kunne skaffe en årlig ekstraindtægt på fem millioner kroner. Det vil batte godt i en partikasse, der ikke længere kan regne med den faste årlige LO-støtte på cirka fire millioner kroner, ligesom millionstøtten til valgkampe forsvinder. Forbud mod at bruge offentlige støttekroner til valgkampe presser Socialdemokraterne til at finde andre finansieringskilder end fagbevægelsen.   

»Efter lidt forbavselse og irritation over, at LO dropper tilskuddet, er vi nu ved at finde vores egne ben og tilpasse organisationen. Fremover bliver fagbevægelsen og partiet ikke så afhængige af hinanden, og det kan så betyde, at vi får et mere reelt og dynamisk samarbejde,« siger Benny Hestbech, der også hæfter sig ved, at LO’s nye værdigrundlag ikke på nogen måde lægger afstand til socialdemokratiske værdier.

Socialdemokraternes aktivitetsplan for næste år lægger også vægt på, at der skal rekrutteres flere nye medlemmer, som skal tilbydes spændende konferencer og nye aktiviteter. Derudover nedsætter partiet to udvalg, der skal igangsætte politiske debatter og engagere flest mulige medlemmer.

 • Kongresudvalget skal arbejde et nyt principprogram og arbejdsprogram.
 • Strukturudvalget skal arbejde med opgaveløsning i amter og kommuner og diskutere kommunesammenlægninger.

Intentionen er at inddrage flest mulige medlemmer i debatten og give dem reel indflydelse på de to udvalgs arbejde.