Forældre uvidende om børns arbejde

Af | @MichaelBraemer

De fleste arbejdsgivere forsømmer deres pligt til at underrette forældrene, når de ansætter 13-14 årige. Endnu værre står det til med orienteringen om sikkerheds-og sundhedsfarer, som ellers er lovpligtig, når de 13-14 årige arbejder mere end otte timer om ugen.

Det er de færreste forældre, der ved, hvad deres 13-14 årige børn foretager sig på fritidsjobbet. De er også kun i meget begrænset omfang orienteret om de løn- og ansættelsesvilkår, deres barn arbejder under.

Det fremgår af en Gallup-undersøgelse, som LO offentliggør i den nye udgave af rapporten »Øje på arbejdsmiljøet«. Over 8.000 interview er blevet gennemført for at finde frem til de 293 forældre, som repræsenterer den meget snævre målgruppe i undersøgelsen.

To love overtrædes

Kun en tredjedel af forældre til 13-14 årige børn, som arbejder otte timer eller mere om ugen, har underskrevet et ansættelsesbevis fra barnets arbejdsgiver, der blandt andet skal beskrive arbejdets indhold og den unges rettigheder. I to ud af tre ansættelser overtræder man dermed Loven om ansættelsesbeviser, der kræver forældrenes underskrift, når den ansatte er under 15 år og arbejder mere end otte timer ugentlig.

Arbejdsgiverne forsømmer også i stor udstrækning arbejdsmiljøloven, som uanset arbejdstid forpligter dem til at underrette forældrene skiftligt eller mundtligt, når de ansætter børn under 15 år. 

Kun cirka halvdelen af forældrene er blevet informeret om ansættelsen af arbejdsgiveren, og under en tredjedel er blevet gjort bekendt med de ulykkes- og sundhedsfarer, der er forbundet med arbejdet.

End ikke en banal ting som arbejdstiden bliver det store flertal af forældre informeret om. Under 40 procent har fået den oplysning direkte fra arbejdsgiveren.

Forældre risikerer straf

LO’s undersøgelse peger på, at forældre kommer i en klemme på grund af arbejdsgivernes svigtende information. For forældre er juridisk forpligtede i forhold til deres børns fritidsjob. Deres forældremyndighed giver dem ret til at sige  barnets arbejde op, hvis et hensyn til barnets opdragelse og velfærd kræver det. Udnytter de ikke denne ret i tilfælde, hvor deres barn lider overlast på grund af arbejdet, kan de stilles til ansvar og idømmes bødestraf.

»Udførlig information fra arbejdsgiverside er nødvendig, hvis forældre skal kunne forvalte deres såvel juridiske som moralske ansvar for sikringen af deres børns velfærd«, pointeres det i »Øje på beskæftigelsen«.

De unge arbejder mere

Sammenlignet med de øvrige nordiske lande har flere danske børn og unge et fritidsjob, og deres arbejdsiver vokser. Andelen af 13-15 årige med fritidsjob steg fra 1987 til 1998 fra 48 til 62 procent, har en tidligere undersøgelse vist.

545 unge under 18 år anmeldte en arbejdsulykke i år 2000, men Arbejdstilsynet mener, at tallet kun dækker en femtedel af de arbejdsulykker, som gruppen faktisk var udsat for. 

På den baggrund understreger LO-rapporten behovet for at forbedre arbejdsmiljøet for arbejdsmarkedets yngste, som der både nationalt og i EU-regi er lagt op til. Såvel Arbejdsmiljørådet og The European Agency for Safety and Health at Work har peget på, at målgruppen er særlig sårbar, fordi den er uerfaren med og uvidende om arbejdslivet og de risici, som er forbundet med det. Samtidig finder de det vigtigt at sikre, at de unge oplever det positivt at være i arbejde.

LO-rapporten konkluderer, at det først og fremmest er vigtigt at sikre, at arbejdsgiverne lever op til de forpligtelser, som de i dag forsømmer i vid udstrækning. Samtidig skal de unge oplyses om deres rettigheder på en måde, så det gode arbejdsmiljø bliver en fælles sag frem for et individuelt projekt. 

Hele undersøgelsen kan læses på www.lo.dk under temaet Arbejdsmiljø.