Arbejdsskadereform under kritik

Af Karsten Christensen

LO og SiD kritiserer regeringen for, at forslaget til arbejdsskadereform uden om forligsaftalen har fået indført et såkaldt egnethedskriterium for, om en arbejdsskade kan anerkendes.

Regeringen er gået for vidt i forhold til aftalen med de øvrige partier i Folketinget om en arbejdsskadereform, når den indfører et såkaldt »egnethedskriterium« for, om en arbejdsskade kan anerkendes, mener både LO og SiD. Det fremgår af bemærkningerne til det lovforslag, som i sidste uge var til førstebehandling i Folketinget, at »en skade fortsat skal kunne afvises, hvis den påvirkning, der er tale om, ikke er egnet til at forårsage skaden, eller påvirkningen ikke skyldes arbejdet eller de forhold, hvorunder det foregår«.

Dermed indfører regeringen ifølge LO og SiD et kriterium for anerkendelse af skader, som kan fortolkes restriktivt, og som også er overflødigt.

»Det afgørende for anerkendelse af en ulykke må således være, om der er medicinsk dokumentation for, at påvirkningen har forårsaget og/eller forværret en skade. Om den konkrete påvirkning objektivt set er egnet til at forårsage skade, beror på, hvilken bedømmelse, der anvendes, og vil være forskellig fra person til person,« påpeger LO og SiD i hver sit høringssvar til beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen (V) om lovforslaget.

De minder ministeren om, at egnethedskriteriet ikke er nævnt i forligsaftalen, og opfordrer til, at det helt udgår af lovforslaget. Og hvis ikke det kan lade sig gøre, er LO og SiD enige om at tilråde ministeren, at praksis i anvendelsen af kriteriet beskrives nøje i de årlige redegørelser fra Arbejdsskadestyrelsen.

LO beklager i øvrigt, at arbejdsskadereformen delvis finansieres ved at afskaffe det såkaldte »afløsningsbeløb« i fremtidige tilkendelser af erstatning. LO havde hellere set, at reformen i højere grad blev finansieret ved større præmier og bidrag fra arbejdsgiverne.

Det synspunkt er Dansk Arbejdsgiverforening (DA) uenig i. DA finder det klart uacceptabelt, at virksomhederne kommer til at betale størsteparten af reformen og stiller spørgsmålstegn ved, om regeringen ikke har skudt for lavt, når den »kun« regner med, at de private virksomheder skal betale 230 millioner kroner mere. Derfor anmoder DA om nye og mere fyldestgørende analyser af de økonomiske konsekvenser af forslaget.