A4’s regnemaskine er gået i sort

Ugebrevet A4 tog mandag i sidste uge fat på den væsentlige debat om det offentliges – herunder særligt statens – personaleforbrug. Konklusionen var, at den offentlige beskæftigelse er faldende. Beklageligvis beror artiklen »Finanslov betyder flere fyringer i staten« tilsyneladende på en række misforståelser, som jeg kort skal forsøge at rette op på.

I december 2002 skønnede Finansministeriet, at den samlede offentlige beskæftigelse ville stige med 6.000 personer i 2002 og 3.000 personer i 2003. De seneste tal fra Danmarks Statistiks nationalregnskab viser, at den offentlige sektor alene i 2002 ansatte 10.400 personer. Dermed er den offentlige beskæftigelse for både 2002 og 2003 allerede øget med 1.400 personer mere end det forventede.

Stigningen har fundet sted i amter og kommuner, mens der i 2002 var et lille fald i den statslige beskæftigelse. For statens område indtraf faldet i forbindelse med regeringens omprioriteringer ved sin tiltræden. Fra 2. kvartal 2002 har den statslige beskæftigelse således været omtrent uændret. På baggrund af den store vækst i den offentlige beskæftigelse i 2002 forventes der i 2003 et nogenlunde uændret personaleforbrug i såvel stat som amter og kommuner. Tal for den offentlige beskæftigelse i 1. halvår understøtter den forventning.

I 2004 skønnes den offentlige beskæftigelse igen at stige med cirka 3.000 personer – primært på de borgernære serviceområder i amter og kommuner. For at give plads til det holdes det statslige personaleforbrug nogenlunde uændret. I personaleoplysningsskemaerne på finanslovforslaget for 2004 er der et mindre fald i det statslige personaleforbrug. Men det er, som det også klart fremgår, uden hensyntagen til de reserver, der forventes udmøntet i forbindelse med finanslovforhandlingerne, og som også omfatter nye lønudgifter. Erfaringerne viser os, at efter udmøntningen af reserverne vil statens personaleforbrug være stort set uændret fra 2003 til 2004.

Det er også i de kommende år regeringens hensigt at prioritere de borgernære serviceområder. Der er i økonomien plads til, at det offentlige forbrug kan vokse med 0,5 procent om året. Altså offentlig servicevækst – ikke nedskæringer.

Finansminister Thor Pedersen (V)

Svar

Ugebrevet A4 har gennemgået de anvendte data og beregninger, og vi fastholder artiklens konklusioner. Thor Pedersens konklusion bygger tilsyneladende på en sammenligning af de gennemsnitlige beskæftigelsestal for 2001 og 2002, mens ugebrevet sammenligner første kvartal i 2002 med samme tidspunkt året efter. Konklusionen er derfor, at den gennemsnitlige offentlige beskæftigelse steg i 2002 i forhold til året før, mens den i første halvår af 2003 atter er på vej ned. Dette bekræftes også af de netop offentliggjorte nationalregnskabstal for 2. kvartal i år.